Könyvajánlók

Kéthavonta összeállításra kerülő új könyveink lista az elmúlt időszakban könyvtárunk állományába került friss (elmúlt 5 évben megjelenő) könyvekről tájékoztat tematikus és cím szerinti bontásban.

Az alábbiakban ízelítőt adunk friss könyveinkből.

Számháború avagy Miért van minden másképp a fociban, mint ahogy gondoltad?

Chris Anderson, David Sally: Számháború avagy Miért van minden másképp a fociban, mint ahogy gondoltad? Bp.: Akadémiai Kiadó, 2014. 407 p.

Sors bona, nihil aliud idézhetnénk Zrínyi Miklóst a futballal kapcsolatban is. A kötet szerzői szerint a focihoz nagy adag szerencse szükséges. Ezen kívül persze más dolgokra is szükség van. Erről szól ez a könyv.

A Számháború a 21. századi európai futball vezető bajnokságainak példáján keresztül, adatbányászati módszerek segítségével boncolja a játék alapvető kérdéseit.
A szerzők ügyesen építik fel értekezésüket a gólszerzéstől a labdabirtokláson keresztül a csapat legerősebb és leggyengébb láncszeméig és leszámolnak néhány széles körben elterjedt téveszmével is. A könyv erőssége az az irdatlan adathalmaz, melyből az elemzések és összehasonlítások készültek. Az adatelemzők szerepének hangsúlyozása mindvégig fontos eleme a könyvnek. Kell egy csapat! - mondta Minarik Ede, a híres mosodás. A sikerhez pedig kell még egy adatelemző csapat, tehetjük hozzá a könyv végére érve.

A könyv végén található bőséges bibliográfiát haszonnal böngészhetik a téma iránt érdeklődők.

katalógustétel

The transformation of the world

The economic socialisation of young people

Jürgen Osterhammel: The transformation of the world
Princeton, US: Princeton Univ. Press, 2014. 1167 p.

 

A könyv a XIX. század monumentális történetéről, a végbemenő változásokról fest sokoldalú, átfogó képet. A XIX. század Braudeljeként is emlegetett szerző, Jürgen Osterhammel túllép a korszak Európa-központú, kronologikus leírásán, globális történeti kitekintést ad a képzettség, műveltség terjedéséről és hatásáról. Leírja, mi vezetett a XX. század világméretű katasztrófáihoz, bemutatja a pacifizmus, a liberalizmus, a szakszervezeti mozgalom és a kor egyéb alapvető eszméinek és társadalmának fejlődését.

 

  katalógustétel  

Flash boys: A Wall Street revolt

The economic socialisation of young people

Flash boys: A Wall Street revolt / Michael Lewis

New York: Norton, 2014. 274 p.

Négy évvel  bestsellerré vált „The Big Short” című könyve után,  Michael Lewis visszatér a Wall Streetre, hogy bemutassa az értékpapír-piaci  kereskedés terjedő formáját, az algoritmusos kereskedést és szereplőit.  A nagybankok alkalmazásában álló „villám fiúk” a szuperszámítógépek sebességének köszönhetően a pillanat tört része alatt adnak-vesznek papírokat, megelőzve más ajánlattevőket. Az Egyesült Államok piaci kereskedésének már több mint felét kitevő kereskedés határozottan kedvez az így óriási nyereségre szert tevő nagy kereskedőknek. A piacok zártabbá, a nagybankok által kontrollálttá váltak, ami számos etikai, jogi vitát generál.

  katalógustétel  

On the theory of Chinese ideology

The economic socialisation of young peopleOn the theory of Chinese ideology / Tony Kosuge
London: Focalpoint, 2012. 400 p.

A több ezer éves keleti civilizációt meghatározó politikai rendszer, és annak vallásban, kultúrában, társadalmi berendezkedésben való megtestesülése Kelet- Ázsia modernizációjának legnagyobb akadálya. Az ősi ideológia meddig maradhat érvényben? Csődbe megy-e ezen az úton Japán?  Hova fejlődhet a kínai gazdaság? Hogyan reagálnak majd a nyugati demokráciák ezekre a fordulatokra? Túlélik-e, az akár nukleáris konfrontációval járó, szökőár jellegű keleti változásokat? A Japánban született, Londonban élő szerző végigvezet a térség legfontosabb politikatörténeti eseményein, lehetséges megoldásokat keresve a kelet és a nyugat közötti globális konfliktusra.
 

  katalógustétel  

The confidence trap: A history of democracy in crisis from World War I to the present

The economic socialisation of young peopleThe confidence trap: A history of democracy in crisis from World War I to the present / David Runciman


Princeton: Princeton Univ. Press, 2013. 381 p.

A modern demokráciák történetét végigkövetve, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokra fókuszálva, a szerző arra a kérdésre keresi a választ, miért kerülnek ezek a rendszerek válságba, milyen válságokat éltek már túl és miként adtak választ rájuk. Felsorolja a jelenleg legégetőbb kihívásokat: a terrorizmust, a hitelválságot, Kína felemelkedését és az éghajlatváltozást. Kiemelkedő politikusok és gondolkodók (Fukuyama, Obama, Nehru, Wilson, Adenauer) nézeteit is bemutatva arra a következtetésre jut, hogy a demokráciák túlélésének alapja a bizalmi csapdából való kilábalás.

  katalógustétel  

A modernitás válsága

The economic socialisation of young peopleA modernitás válsága – Az egyesült államokbeli konzervatív publicisztika kialakulása és főbb témái / A. James McAdams (szerk.)

Budapest: Századvég, 2014. 358. p.

A jelen kötet magyar nyelven is hozzáférhetővé teszi az egyesült államokbeli konzervatív publicisztika néhány kiemelkedő írását, amelyek ennek a műfajnak a hőskorában születtek. A szerzők egy része európai, ám éppen ez a tény biztosította számukra azt a figyelmet, amely az Egyesült Államokban kibontakozó konzervativizmust megtermékenyítette. A harmincasas évektől kezdve egyre nagyobb számban jelentek meg olyan politikai tárgyú dolgozatok, amelyek az Európában eluralkodó totalitarizmussal szemben a szabadság, a jogrend, a demokrácia alapkérdéseit taglalták. E kérdések középpontjában az önkényuralom problémája állt, amelynek alapján felmerült annak elméleti feladata, hogy meghatározzuk a totalitarizmusra nemet mondó, sok esetben a kereszténység alapján álló felfogások egységes szerkezetét.

Forrás: szazadveg.hu

  katalógustétel  

Az igazság az utcán hever: Válaszok a magyarországi lakhatási válságra

The economic socialisation of young peopleAz igazság az utcán hever: Válaszok a magyarországi lakhatási válságra / Udvarhelyi Éva Tessza

Budapest: Napvilág, 2014. 295 p.

Ma Magyarország minden valószínűség szerint az egyetlen olyan hely a világon, ahol a közterületi hajléktalanság büntetésének lehetőségét a legmagasabb jogi szinten, azaz alkotmányban rögzítik. Az elmúlt években a hajléktalanság egyre erősödő rendészeti kezelése valóságos politikai polgárháborút indított el az uralkodó hatalom és civil aktivisták között. Történelmi forrásokra, angol és magyar nyelvű társadalomtudományi és jogi szakirodalomra, valamint a szerző lakhatási jogi aktivistaként szerzett tapasztalataira építve ez a kötet a hajléktalanság politikáját vizsgálja Budapesten három különböző, de egymással szorosan összefüggő nézőpontból. A kötet fókuszában az áll, hogy a 20. században a mindenkori magyar állam hogyan kezelte a városi hajléktalanságot mint a lakhatási szegénység legszélsőségesebb formáját. Miközben számos sikeres és sikertelen állami és önkormányzati próbálkozást bemutat, a kötet végeredményben megállapítja, hogy az állam a mai napig nem volt képes igazságos és fenntartható módon kezelni a hosszú lakhatási válságot. A szerző megvizsgálja, hogy az 1900-as évek elejétől napjainkig milyen szerepet játszottak az alulról jövő kezdeményezések abban, hogy az állam érdemben foglalkozzon a lakhatási szegénység és a hajléktalanság megoldásával. A mű hiánypótló módon összefoglalja a lakhatásért és a lakásszegények méltóságáért folytatott küzdelmek eddig kevéssé ismert történetét. A részletes dokumentáció mellett azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy ezek a küzdelmek sokszor erősen töredezettek, és amellett érvel, hogy a Magyarországra még ma is jellemző szélsőséges lakhatási egyenlőtlenség érdemi csökkentéséhez hosszú távú stratégiai szerveződésre van szükség a civil társadalom részéről. A szerző a társadalomtudósok szerepét is górcső alá veszi abból a szempontból, hogy milyen szerepet játszanak, illetve játszhatnak a társadalmi változások elősegítésében. Konkrétan két módszert vizsgál meg: az ún. alulról jövő etnográfiát és a részvételi akciókutatást. Noha sok mindenben különböznek, a szerző szerint mindkét irány egyformán értékes és hasznos megközelítést képvisel az elkötelezett társadalomtudomány műveléséhez.
kevesebb

Forrás: libri.hu

  katalógustétel  

The everything store

The economic socialisation of young peopleThe everything store / Brad Stone
New York: Little, Brown and Company, 2013. 372 p.


Hogyan válik egy postai úton könyvterjesztéssel foglalkozó cég üzleti birodalommá? Hogyan alakul ki, mi a titka annak a folyamatos ambíción nyugvó szervezeti kultúrának, ahol az üzleti titkok sosem kerülnek napvilágra? A többi elit műszaki innovátorhoz (Jobs, Gates, Zuckerberg) képest Bezos visszahúzódóan, magánemberként él. Vállalatát, az Amazont viszont folytonosan új, kockázatos területek, új piaci lehetőségek felé tereli, úgy alakítva át a kiskereskedelmi módszereket, ahogyan annak idején Ford forradalmasította a gyáripart.
  katalógustétel  

The beast

The economic socialisation of young peopleThe beast / Oscar Martínez
London: Verso, 2013. 267 p.


Néhány éve a közvéleményt alaposan felkavarta annak a 300 Altarból Sasabe-be tartó emigráns elrablásának és megkínzásának története, amiről a fiatal el salvadori szerző könyvében beszámol. Minden évben negyed millióan kelnek útra tehervonatokon csimpaszkodva, hogy menedéket és haladékot nyerjenek. Közülük 20.00-ren évről évre eltűnnek. Az altari események után Martínez mintegy két évet töltött az Egyesült Államokba bevándorló dél-amerikai menekültek között a veszélyes útvonalon, hogy amigráció rideg valóságát az olvasóknak bemutassa.
  katalógustétel  

Secrets and leaks

The economic socialisation of young peopleSecrets and leaks: The dilemma of state secrecy / Rahul Sagar
Princeton: Princeton Univ. Press, 2013. 281 p.


A könyv a végrehajtó hatalom, a nemzetbiztonság és az állami titoktartás kapcsolatát vizsgálja.  Az államtitkok megtartása a nemzetbiztonság szempontjából elemi kérdés, ám az elkövetett hibákat is elrejtheti. Hogyan lehetünk biztosak az állami hivatalok felelős magatartásában? A hatalmat ellenőrző bíróság és törvényhozás gyakran releváns információk hiányában, és így az előre nem kalkulált, káros következmények miatt a titoktartási kötelezettséget felülbírálja. Ennek eredményeképpen a sajtóban gyakran titkos közlemények jelennek meg. A fiatal politológus szerző számos példával illusztrálja az államtitkok körüli dilemma és a kiszivárogtatás esetét, és ennek kapcsán felveti a felelős újságírás és a kritikus olvasói magatartás kérdését is.
  katalógustétel  

Oldalak