Szép Jenő professzor (1920 – 2004)

Szép Jenő neve egy egész korszakot fémjelzett a Közgazdaságtudományi Egyetem történetében 1961-től egészen nyugdíjazásáig (1993), sőt még azon túl is: mint professor emeritus, a gazdasági matematika-oktatás meghatározó egyénisége volt. Az is megadatott neki, ami csak legjobbaknak, hogy halála után sem merült feledésbe a neve, az életműve. A Budapesti Corvinus Egyetem Matematika és Operációkutatási Tanszékének munkatársai a Sóház 203. teremnek Szép Jenő professzor úr emlékére a „Szép Jenő terem” nevet adták 2008. június 4-én. A család támogatásával a BKTE Alapítvány a Matematika és Operációkutatási Tanszék kuratóriuma javaslatára Szép Jenő-díjat alapított tehetséges egyetemi hallgatók, fiatal kutatók jutalmazására. A díj először 2009-ben került átadásra.

Szép Jenő 1920. január 13-án született Budapesten. A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet 1943-ban. Már 1941-től gyakornokként, majd tanársegédként dolgozott Fejér Lipót professzor mellett 1946-ig. (Fejér Lipót a 20. század első felének egyik legnagyobb magyar matematikusa volt, nála tanult mások mellett Neumann János, Erdős Pál, Riesz Frigyes.) Ebben az évben szerzett doktori fokozatot, majd a Budapesti Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolára nevezték ki főiskolai tanárnak, ennek megszűnésekor pedig a Szegedi Pedagógiai Főiskola tanszékvezető tanára lett. 1952-ben kandidátus, 1957-ben a matematikai tudományok doktora lett. 1961-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Matematikai tanszékén tanszékvezető egyetemi tanárrá nevezték ki.

Meg kell említeni, hogy a gazdasági matematika oktatásának akkor már hosszú múltja volt. 1919-ben a Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi karra Grosschmid Lajos kapott nyilvános rendes tanári kinevezést a Politikai Számtan Tanszékre. A karon tanított még „meghívott szakelőadóként” a biztosításmatematika elismert szakembere, Altenburger Gyula is. Az egyik szigorlati tárgy volt a kereskedelmi és politikai számtan. 1934 után a József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi karán már a tanárképzős és a mérnök-közgazdász hallgatók képzésében is részt vett a „matematika” tanszék. Ennek emblematikus alakja volt Huszár Géza, aki elmondhatta magáról, hogy a 20. század első felében mindhárom közgazdaságtudományi egyetemi/kari intézményben tanított. 1926-tól tanársegéd volt a Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi karon, majd átkerült a JNMGE Közgazdaságtudományi karára, ahol 1941-től a kereskedelmi és politikai számtan és biztosítási matematika nyilvános rendes tanára lett, majd szinte egyedül vette át az 1948-ban alapított új egyetem. Huszár Géza a Gazdaságmatematika Tanszék első vezetője lett 1959-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. Rövid átmeneti időszak után az ő helyét foglalta el Szép Jenő.

Szép Jenő vezetésével alakult ki egy olyan oktatói, kutatói közösség, mely tudományos műhellyé vált, nemzetközi szintre emelte a kutató- és oktatómunkát a közgazdaságtanban alkalmazható matematika számos területén, mint pl. az operációkutatás, matematikai statisztika, játékelmélet. Még érkezése előtt, 1960-ban elkészült – elsősorban Krekó Béla kezdeményezésére – a tananyagkorszerűsítés keretében a terv-matematika szak, a későbbi elit szak tanterve. A tananyag bevezetésének és fenntartásának vezető egyénisége Krekó Béla mellett Szép Jenő volt.

1976-ban a Matematika Tanszék és a Számítástechnika Tanszék összevonásával létrejött a Matematikai és Számítástudományi Intézet. Szép Jenő az intézet igazgatójaként dolgozott annak megalakulásától 1987-ig. Munkássága nemcsak itthon, hanem a nagyvilágban is ismert volt, számos külföldi egyetemre kapott vendégprofesszori meghívást. Kutatói munkássága kezdetén csoportelmélettel, később a félcsoportelmélettel foglalkozott. Egyik szerzője a Bevezetés a játékelméletbe című könyvnek (társszerző: Forgó Ferenc, majd a második bővített angol nyelvű kiadáskor Forgó Ferenc és Szidarovszky Ferenc). A könyv német és angol nyelven is megjelent, a mai napig számos külföldi egyetemen használják tankönyvként. Vector Products and Applications című könyve, amely 1998-ban jelent meg, a rendszerelmélet újszerű megközelítését vázolja fel. 1990-ben alapította meg Franco Migliorini professzor közreműködésével a Pure Mathematics and Applications (PU.M.A.) című nemzetközi matematikai folyóiratot. (Ez a Corvinus Egyetem Matematika Tanszékének és az olaszországi Universitá degli studi di Siena Matematika Tanszékének közös folyóirata.) Életmű-bibliográfiája közel 200 tételt tesz ki. Gazdag munkássága elismeréseként 1993-ban Szent-Györgyi Albert-díjban, 1999-ben pedig az MTA Eötvös József-koszorú kitüntetésben részesült, és ezzel a „Laureatus Academiae” cím viselésére jogosult. Összes elismerésének és kitüntetésének felsorolása szétfeszítené e rövid írás kereteit.


Pure Mathematics and Applications nemzetközi matematikai folyóirat

Szép Jenő előadása a Pedagógiai Főiskolán

65. születésnapjára az Matematikai és Számítástudományi Intézet évkönyvében (1984/85.) jegyzőkönyvbe foglalták érdemeit.

Munkatársai és tanítványai nem kizárólag matematikát tanultak tőle, hanem emberi tisztességet, az igazi értékek megőrzését és tiszteletét is. Élete utolsó napjáig (2004. október 18.) dolgozott.

Emberi oldaláról sokat elárul, hogy nem zárkózott el a világtól, a szocialista valóságában is megtalálta azt az utat, ami az emberek közé vezetett, de nem a pártösvényen keresztül. A szakszervezet által biztosított keretek között segítette munkatársait. Családjával együtt nagyon szeretett kirándulni, tagja volt a Magyar Földrajzi Társaságnak, és még egyetemistaként, későbbi feleségével együtt a Budapesti Egyetemi Turista Egyesületnek. Az általa vezetett tanszék közössége évente Meszéna György szervezésében közös kirándulásokon vett részt, ez már hagyománnyá vált. Szép Jenő tudományos és tanári munkásságára, emberi példamutatására remélhetőleg még nagyon sokáig emlékezhetünk a róla elnevezett díj évenkénti átadásával. Szép Jenő életrajza alapján összeállította: Zsidi Vilmos levéltárvezető Az információkért, képekért és dokumentumokért külön köszönet Szép Katalinnak és Szép Gabriellának, valamint Radics Zsuzsannának!