Egyetemtörténet Epizódokban: Dékáni lánc 1920-1934

Hová lett a Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar (1920-1934) dékáni lánca, amelyet Széchenyi István portréja, valamint a négy kari szakosztály emblémája díszített? Az első dékáni lánc készítéséről kevesebbet tudunk, annál inkább a „pusztulásáról”, pontosabban átalakulásról. Amikor 1934-ben megalakult a József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, amelynek a Közgazdasági és Kereskedelmi, valamint a Mezőgazdasági és Állatorvosi Karába integrálódtak a korábbi közgazdasági kari szakosztályok, a régi dékáni láncra már többé nem volt szükség, mert a műegyetemi karokn egységes dékáni láncot használtak, amelyet az alapító és névadó, József nádor arcképe díszített. A csatlakozást követően az új kar is ilyen „egyen” dékáni láncot kapott a Magyarországon élő Habsburg József főherceg ajándékaképp. Ezt az új láncot az 1934-es egyetemi megnyitón át is adták. A régi dékáni láncot Czettler Jenő rektor, volt közgazdasági kari professzor javaslatára, az új rektori bot (pedum) elkészítéséhez használták fel. „Czettler …rector magnificus sajnálattal látta a doktori avatásokon, hogy a műegyetem egy lényeges kellékének, a rectori hatalmi jelvénynek, a rectori botnak hiányában szűkölködik. Kéri a kart, hogy ily rectori bot elkészítésére régi kar dékáni botját és láncát, bocsássa rendelkezésre…” (JNGE KK kari tanács jkv. 1935. okt. 24. 493. p.)

A régi láncból mindössze három szakosztályi jelvényt hagytak meg: ezek felkerültek az a pedumra. (Kereskedelmi szakosztály, 1. sz. kép, Közigazgatási szakosztály, 2. sz. kép, Mezőgazdasági szakosztály, 3. sz. kép, a negyedik a Konzuli és külképviseleti szakosztály, már korábban megszűnt). A pedumot Csajka István a Magyar Királyi Iparművészeti Iskola (ma: MOME) ötvös szakosztályának vezető tanára készítette el. A pedum felirata: „Hoc insigne Rector Magnificus Eugenius de Czettler per Stephanum Csajka faciendum curavit A. D. 1936.” Ezt a jelvényt Czettler Jenő nagyságos rektor, Csajka Istvánnal készíttette az Úr 1936. évében.

1. kép - Kereskedelmi szakosztály 2. kép - Közigazgatási szakosztály 3. kép - Mezőgazdasági szakosztály

Az új egyetemi jelvények 1949. májusáig maradtak használatban, amikor is a vallás – és közoktatásügyi miniszter (Ortutay Gyula) rendeletileg tiltotta be a használatukat. („… a vallás- és közoktatásügyi miniszter … elrendelte az egyetemi jelvények használatának 1949. évi május hó 10.-ével történő megszüntetését. Az egyetemi tisztségeket jelző díszjelvények /láncok, botok stb./ felesleges külsőség, számos demokratikus államban az egyetemek tanácsa minden külsőséges jelvény használata nélkül gyakorolja funkcióját. Ettől függetlenül, úgy szólván valamennyi ma is használatban lévő ilyen jelvény elavult, és a monarchikus, illetve a Horthy-korszak jelvényeit tartalmazza. Az említett jelvények pontos leírása május hó 31.-ig a Magyar Nemzeti Múzeum történeti osztályához juttatandók el.”,  BME ET jkv. 1949. máj. 17. )

4. kép
4. kép - A Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar dékáni lánca, ami az 1933/34. tanévig volt használatban (Krolopp Hugó dékán, 1924/25.)

Nem tudjuk, hogy az átalakított első dékáni láncról készült-e fénykép, vagy bármilyen dokumentáció? Ha készült is, sajnos megsemmisült vagy lappang, ezért az itt bemutatott három kép kivételével nincs információnk a dékáni lánc pontos kinézetéről. ( Vö. 4. sz. kép). Az egykori dékáni lánc medáljai a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ma újra használatban lévő pedumát díszítik.
 

Zsidi Vilmos levéltárvezető, BCE Levéltára