corvinuskioszk

Keresztény és buddhista vállalkozók értékorientációja

Kovács Gábor november közepén védte meg Keresztény és buddhista vállalkozók értékorientációja című PhD-értekezését, melyet a Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központjában, Zsolnai László témavezetése mellett készített.

Az értekezés betekintést nyújt a spiritualitás menedzsment gyakorlatban betöltött szerepébe. A gazdaságban megjelenő keresztény és buddhista értékeket, és az azokhoz köthető gazdasági gyakorlatok megvalósulását mutatja be. Bár a vallási-spirituális tapasztalatok személyes jellegűek, mégis hatással vannak a társadalmi életre, a társadalmi kapcsolatokra is. Bárki megélheti és megvalósíthatja személyes vallási-spirituális értékelköteleződését saját üzletvezetési gyakorlatában. A disszertáció e témakört vizsgálja a menedzsmenttudományok területén.

A spiritualitásnak a menedzsment gyakorlatban betöltött szerepét vizsgáló kutatási terület jelentősége a 2000-es évek elején megnőtt. Ezzel párhuzamosan a menedzsment gyakorlatban is megjelent az érdeklődés a spiritualitás iránt. A spirituális értékelköteleződés biztosíthatja az üzleti életben az etikus viselkedés belső motivációját, létrehozza a bölcsességet, a kreativitást és a kölcsönösséget. Lehetővé teszi az innovatív etikai ideák és gyakorlatok kifejlesztését, továbbá az őszinte etikus viselkedés egyik szükséges feltétele és számos esetben versenyelőnyt is jelenthet.

Az értekezés elméleti összefoglalója betekintést nyújt a Katolikus Egyház társadalmi tanításába, összegzi annak gazdasági szempontból releváns dokumentumait, valamint ismerteti a gazdaság területén megjelenő keresztény értékeket. A dolgozat bemutatja a gazdaságban releváns buddhista alaptanításokat, összefoglalja a buddhista közgazdaságtan történetét és annak eszmerendszerét, valamint ismerteti a gazdaság területén megjelenő buddhista értékeket.

Az empirikus kutatás kvalitatív módszertan alkalmazásával készült. A feltáró vizsgálatban huszonkettő, vagyis kétszer tizenegy magyarországi keresztény, illetve buddhista vállalkozó vett részt. Az eredmények azt mutatják, hogy a gazdaságban relevanciával bíró keresztény és buddhista alapértékek is három értékkategória mentén csoportosíthatóak. A részt vevő vállalkozók értékorientációját meghatározza az adott spirituális hagyomány ontológiai koncepcióját leíró alapérték; a gazdasági folyamatok procedurális megvalósítását leíró alapérték; valamint az üzleti folyamatok másokra való irányultságát kifejező alapérték. Mindemellett az eredmények azt is mutatják, hogy a keresztény, illetve a buddhista vállalkozók az üzleti életben hasonló üzleti gyakorlatok segítségével, hasonló területeken valósítják meg az etikus gazdálkodás különféle gyakorlatait. Vállalkozásaikra jellemző az alkalmazottak alacsony fluktuációja, a munkavállalói lojalitás, valamint a barátságos munkahelyi légkör. A vizsgált vállalkozók alapvető célja nem a profit maximalizálása, hanem többdimenziós célrendszerek megvalósítása. A vállalkozások nem a rövid távú nyereségességet, hanem a hosszú távú, fenntartható gazdálkodást helyezik előtérbe. A spirituális értékorientációval rendelkező vállalkozók elkötelezett érintett-menedzsmentet valósítanak meg, és elutasítanak minden, korrupcióval vagy jogosulatlan előnyszerzéssel járó üzleti lehetőséget.

A keresztény és buddhista vállalkozók értékorientációja című doktori értekezés megtalálható a Corvinus Egyetem könyvtárában, vagy online olvasható a Corvinus disszertációk között az alábbi címen: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/973/.

 

Szubjektív körkép a Kutatási Hétről

A Gazdálkodástudományi Kar Kutatási Hét programsorozata idén január 15-19. között is nagyon változatos témákkal várta az érdeklődőket. Kutatási projektek beszámolói, kutatói rapid randi, hasznos szoftverek és pályázati lehetőségek bemutatkozói, sok-sok közös gondolkodás, meg persze számos remek alkalom egymás megismerésére egy házikós leves vagy pite fölött. Bárhogy is sajnáljuk, nem lehetünk egyszerre két helyen: néha választanunk kell több érdekes program közül, máskor egyéb feladatok szólítanak el bennünket. A következő szubjektív körkép ezért csak ízelítő a hét eseményeiből.

Hétfő délelőtt a Vezetéstudomány folyóirat „Meet the Editor” programján a vendégek nem csupán a legnagyobb presztízsű magyar gazdálkodástudományi szaklap szerkesztőbizottságának tagjaival találkozhattak, de megismerhették a szerkesztési folyamatot segítő új workflow rendszer működését is. Primecz Henriett, a folyóirat főszerkesztője hasznos tanácsokkal és praktikus javaslatokkal látta el a korábbi és reménybeli szerzőket, majd megfontolandó szempontokra hívta fel a bírálók figyelmét. A program célja az volt, hogy találkozhasson egymással a folyóirat szerkesztősége és tudományos közössége – így természetesen felmerülő kérdéseikre is választ kaphattak a résztvevők.

Hétfő délután a Sportgazdaságtani Kutatóközpont (SGK) workshopján a négy külföldi (egy katalán, két portugál és egy iráni) és a három Corvinusos előadó (Kozma Miklós és Kynsburg Zoltán az SGK, Köves Alexandra a Döntéselmélet Tanszék képviseletében) a participatív döntéshozatal kérdéskörét járta körül. Pezsgő dinamikát vitt a gondolatmenetbe a kapcsolódó elméleti keretek és a gyakorlati tapasztalatok alapján tett meglátások egymásra hatása. A résztvevők elsősorban a spanyol kosárlabda és a portugál futball környezetében emelték ki a vezetők és az edzők döntéseinek összetettségét – praktikus strukturális keretet adva ehhez –, a jobb döntések meghozatalához szükséges tényezők közül a reflexió fontosságát hangsúlyozva, illetve konstruktív vita alakult ki akörül, hogy mennyiben helyes vagy sem az edzői döntések bizonyos köre esetében a participáció elvét alkalmazni.

Kedd délelőtt a Corvinus Science Shop programján a kutatók a Város és Folyó Egyesület (VaLyo) önkénteseivel ülhettek egy asztalhoz. A Szabihíd vagy a Regatta projektek mellett sok más kezdeményezést (és számtalan kacsakő-bajnokságot) jegyző VaLyo célja, hogy a Dunát közelebb hozza a helyi lakosokhoz, felhívja a figyelmet a víz közelségében rejlő lehetőségekre. A keddi programon a résztvevők egy-egy asztalnál különböző problémás helyzeteket elemeztek azzal a céllal, hogy a megoldásokat már valamilyen egyetemi kurzusfeladat során dolgoztathassák ki a hallgatókkal. Több reménykeltő együttműködés felmerült, úgy tűnik tehát, hogy az egyetem oktatói, kutatói és társadalmi missziói jól támogatják egymást.

Kedd délután a hálózatok vezetési kérdéseit körüljáró Kapocs sorozat második alkalmán három izgalmas kutatás eredményeit ismerhették meg a résztvevők. Lőrincz László a korábban népszerű közösségi média-hálózat, az iWiW összeomlásáról beszélt. Rendkívül érdekes előadásában a társadalmi tőke megtartó erejére hívta fel a figyelmet. Havran Dániel kutatótársaival a bankközi piaci kereskedésben kirajzolódó hálózatok kapcsolatait vizsgálta, előadásában a diadikus kapcsolatokban megjelenő reciprocitás lehetséges okait mutatta be. Szabó Zsolt Roland előadásában – a hálózati tanulás és a tanuló hálózatok fogalmainak bevezetésével – a szervezeti tanulás új dimenzióira kiterjedő modellt ismertetett. A prezentációk után élénk szakmai beszélgetés segítette a tanulságok és átvihető tapasztalatok megosztását.

Csütörtök délelőtt igen népszerű volt a negyedik ipari forradalom hatásaival foglalkozó workshop, ahol több jelenleg is dolgozó kutatócsoport mutatta be eredményeit, meglátásait a témáról. Az előadók (Boda György, Czakó Erzsébet, Losonci Dávid és Szabó Zsolt Roland) elsősorban a robotok és a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokkal és lehetőségekkel foglalkoztak, a prezentációkat követően pedig a vendégek is bekapcsolódtak az izgalmas vitába. Az ipar 4.0 vagy a gazdaság 4.0 jelzi-e inkább a helyes megközelítést? Hogyan tud felkészülni a várható technológiai és gazdasági változásokra Magyarország? Mi a felelőssége ebben az egyetemeknek mint képző- és kutatóhelyeknek? Hogy kell majd embereket vezetni az új technológiák korában? Egyáltalán áldás vagy átok-e, ha egyes munkákat robotok végeznek majd? Számomra az egyik legérdekesebb felvetés talán ez volt: a legjobb stratégia a technológiai fejlődés kihasználására pont egy jó humán stratégia.

Eközben a Corvinus székesfehérvári campusán megvalósult a Kari Kutatási Hetek történetének első vidéki rendezvénye, amely a nyugat-ázsiai térség és hazánk együttműködési lehetőségeit vizsgálta a sportban. Iránból érkezett a Sportgazdaságtani Kutatóközpont meghívására előadó (Vajiheh Javani), aki a Magyar Birkózó Szövetség alelnökéhez (Bacsa Péter) hasonlóan tényekben gazdag előadásban megerősítette az eddigi és a további együttműködési lehetőségek körét, elsősorban sportszakmai területen. Szóba került a közelmúltban rakétaként sikeressé vált iráni röplabda helyzete is, amennyiben csapatsportként képes volt szerény alapokról a világ legjobbjai közé kerülni, meglévő társadalmi gyökerek és tudatos kormányzati támogatás környezetében.

Pénteken, még mielőtt hangulatos fogadással zárult volna a hét, a Kari Kutatási Bizottság stratégiai workshopján vehettek részt az érdeklődők. A szervezők bemutatták az egyetemi kutatási stratégiával kapcsolatos főbb koncepciókat, az őszi munka eddigi eredményeit, és ismertették a Gazdálkodástudományi Karon formálódó stratégiát is, amely az EQUIS akkreditációs követelményeit is tükrözi. A kutatási stratégia egyik központi gondolata az volt, hogy a kollégák kutatás iránti elkötelezettsége alapján három szinten eltérő támogatási lehetőségeket és fejlesztési célokat fogalmaz meg a Kar. A rövid ismertetőket hosszabb közös gondolkodás követte, ahol minden érintett véleményére számítottak a szervezők. Három asztalnál a stratégiaalkotáshoz kapcsolódó egy-egy témát jártak körül, mint a stratégia kulcsterületeit: hogyan mérjük a kutatási teljesítményt, milyen módon fejlesszük a kutatói kapacitásainkat, illetve milyen módon hasznosítsuk az egyetem külső kapcsolatait vállalatokkal és civil szervezetekkel. Nemcsak új gondolatokat, véleményeket és ötleteket gyűjtöttek, de a kutatási aktivitást fejlesztő intézkedéseket és valós példákat is megvitatták.

Új tanítási és a tanulási módszerek
Natasha Gjorevska, a Corvinus Gazdálkodástani Doktori Iskolájának hallgatója részt vett a managementet tanító oktatók nemzetközi akadémiája (IMTA) által Szlovéniában tartott kéthetes rendezvényén, amelynek évről évre célja a menedzsmentet tanító fiatal oktatók megismertetése új tanítási módszerekkel. Az IMTA programja erőteljesen esettanulmányokra épít, és azon a megfigyelésen alapul, hogy a felsőoktatási intézmények által nyújtott kínálat (azaz az ott végző diákok ismeretei, készségei) sokszor nem esik egybe a vállalatok által támasztott követelményekkel.
A Natasha által tartott Corvinusos fórumon a résztvevők két gyakorlatot végeztek el, mintegy ízelítőként a kéthetes programból. Az egyik egy olyan kép (metafora) kiválasztása volt, amely leginkább jellemzi az illető tanítási filozófiáját, a másik pedig a tanári szerep pontosabb definiálását, illetve újragondolását segítette.
Az egyik legújabb tanítási módszer az ún. tükrözött osztályterem (flipped classroom) modell, amelyben megszűnik az oktató központi szerepe, azt a kollaboratív munka váltja fel. (A módszerről korábbi számunkban már írtunk.) A hallgatók az osztálytermen kívül tekintik meg az oktató által kijelölt előadást, egyénileg tanulmányozzák az online forrásokat, majd az órán műhely formájában az oktatóval közösen dolgozzák fel őket. Ez a modell az egyébként passzív hallgatókat is aktivizálja.

Baksa Máté, Kozma Miklós

 

Industry 4.0 – Egy paradigmaváltás hajnalán

A negyedik ipari forradalomban a fizikai gépek és tárgyak egy „nagy egészbe”, egy intelligens, a fizikai, biológiai és digitális világot összekapcsoló információs rendszerbe ágyazódnak, ezzel rengeteg új kihívást teremtve a társadalom egészének: fejlődés és átalakulás sosem maradhat társadalmi változás nélkül, egyes szakmák az ipar 4.0 miatt értéktelenné válnak, azonban mások felértékelődnek, esetleg új ágazatok jelennek meg. Arról, hogy a már ébredező új rendszereket, gyárstruktúrákat hogyan kell elképzelnünk, milyen lesz a szép új világ, és merre tartunk benne mi – Európa, magyarok –, a Gazdasági Kar Kutatási Hetének január 18-ai konferenciáján beszélték meg egy workshop keretein belül a téma kutatói.

A digitális gazdaság által létrehozott folyamatokat az első ipari forradalommal lehet párhuzamba állítani. Akkor a mezőgazdaság mindent megváltoztatva átadta helyét az iparnak, most az ipar szorul háttérbe, és adja át a domináns szerepet a tercier és kvaterner szektornak. Az industry 4.0 által létrehozott új világban a szolgáltatások felértékelődnek, a robotfejlesztések egészen új magaslatokig jutnak, a korábban elképzelhetetlennek tartott gondolkodás mellett a robotok érzelemkifejezésre, finommechanikai mozgásokra is képesek (A 2015-ben Hongkongban bemutatott humán robot, Sophia 2018 januárjában már önállóan tudott járni). Fejlődik a nanotechnológia, és megjelennek az additív termelési eljárások, mint például a 3D nyomtatás, mely a világon elsőként teszi lehetővé, hogy az előállított termékek egyszerre legyenek egyediek és készüljenek minimális költséggel.

Továbbá beszélhetünk az adatfeldolgozás mértékének növekedéséről (big data), a gyártási folyamatok optimalizálásáról, a machine to machine kommunikációról (azaz a gépek közti automatizált kommunikációról, ami a munkafolyamatok összehangoltságáért felelős), illetve a gyártás nyomon követhetőségének megteremtéséről (ami egy esetleges termelési hibánál nagyon fontos, hiszen pontos paraméterek alapján lehet a termékeket visszahívni, a problémát orvosolni).

A gyárak átalakulása egy kettős mércének való megfelelési igény mentén zajlik. Egyrészt megjelenik a fogyasztói nyomás: az igény a minőségibb, olcsóbb termékek iránt, valamint egy belső nyomás a hatékonyság, produktivitás folyamatos növelésével kapcsolatban, mert a piacon jelen lévő vetélytársak innovációira, különösen a gyorsan változó iparágak esetében fontos a gyors válaszadás. A két nyomás egyenesének metszéspontja az új technológiák alkalmazásában található, mely az ipar 4.0-t igazán komplexszé teszi: rengeteg új dolgot kell megtanulniuk a munkavállalóknak, más képességek részesülnek előnyben, és ennek következtében más tényezők határozzák meg egy ország gazdaságának erősségét.

„Csak az lehet egy nagy változási folyamat győztese, aki nem sodródik a változással, hanem keményen készül arra”
– mondta Boda György előadása elején, melyben ismertette a 90 országot vizsgáló Rodrik tanulmány alapján készített trendfüggvényeket, melyek az országok fejlettségi szintjét és ipari részarányát prezentálták. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a fejlett országokban visszaszorul az ipar részaránya, az abba fektetett tőke mennyisége egy bizonyos gazdasági fejlettség elérése után csökken. A kirajzolódó trendeket Boda vizsgálatai alapján a V4-es országok nem követik, amit a workshopon részt vevő kutatók egybehangzó véleménye szerint egy új komparatív előny kialakításával lehetne orvosolni.

Mivel az anyagi tőkebefektetés csökkenését figyelembe véve nem magyarázható, hogy miért nem hanyatlott a fejlett országok termelése, a jelenségre választ adó okot az immateriális tőkefejlesztésben kell keresnünk. Ha Magyarország csak ipar 4.0-nak fogja fel ezt a széleskörű folyamatot, nem fog tudni hatékonyan változni. Hatékony változásra pedig szükség van, hiszen a fejlődés és versenyképesség kulcsa az upgradingben keresendő. Az upgradingre remek az ázsiai példa: az ázsiai régiók átvállalták a fejlett országoknak kedvezőtlen gazdasági tevékenységeket, majd ezeket alapul véve fejlesztésekbe kezdtek. A Samsung gyár is ilyen módon, új komparatív előny létrehozásával emelkedett ki a piacon.

Mi a helyzet a magyar ipar 4.0 jelenével? Alszunk még? És ha igen, milyen lesz az ébredés?
A magyar vidéken megfigyelhető trendek alapján kijelenthető, hogy az iparosítás egy túlélési stratégia: a leggazdagabbnak vélt vidéki megyék a legiparosítottabbak, azonban iparszerkezetük jellemzően kiegyensúlyozatlan, azaz egy iparágra kiélezett (az iparszerkezetnek Győrben 80, Bács-Kiskun megyében 62%-a a gépjárműiparra támaszkodik), ami innovációk hiányában rengeteg kockázati tényezőt rejt magában. A digitális átmenet infrastruktúrájának kiépítése egy költséges és bonyolult folyamat, amit egyszerre kell több, összehangolt síkon kivitelezni. Ezért a tárgyi eszközállomány észlelhető növekedésén keresztül könnyen megfigyelhető, melyik vállalat kezdett bele az átalakulásba. A külföldi nagyvállalatoknak 1000 milliárd forinttal nőtt a tárgyi eszközállományuk, míg a magyar cégek vizsgálatakor csökkenő tendenciát figyelhetünk meg. A magyarországi iparra kiélezett régióknak a beruházások mulasztása nagyon kockázatos. Mivel a külföldi cégeknek nem érdeke a magyar iparfejlesztés, a változást a magyar cégeknek kell elhozniuk, amiknek vizsgálatakor a nagyvállalatokra is jellemző összevonódást figyelhetjük meg, az ipar 4.0-s fejlesztések viszont még váratnak magukra.

Milyen a Kompetens leader 4.0?
Az Ipar 4.0 velejárója, hogy nem csupán technológiai szinten hoz változást, hanem a vezetők szerepének, szerepfelfogásának újradefiniálását is szükségessé teszi. A digitális transzformáció kompetenciák szintjén való vizsgálatakor Szabó Zsolt Roland arra az eredményre jutott, hogy a vezetőknek nyitottabbnak, bevonóbbnak kell lenniük, hiszen már sokkal magasabban képzett munkavállalókkal kell jóval összehangoltabban együtt dolgozniuk. Továbbá nélkülözhetetlen részükről a kreativitás, a kísérletező kedv és a tanulás iránti igény, mivel az iparfejlődés, fejlesztés időszakában a versenyképesség érdekében elengedhetetlen az innovációkra való törekvés, illetve nyitottság. Végezetül megjegyzi, hogy a legfontosabb változás az, hogy a vezetőknek nem csak a saját cégükben, vállalatukban kell gondolkodniuk, hanem a vevő vevőinek a vevőit kell megérteniük, a kooperációhoz az egész hálózatot és az abban elfoglalt szerepüket kell tudni értelmezni.

Veres Renáta
 

"A csapatmunka nem csak azt jelenti, hogy felosztjuk egymás között a munkát" – Egyedülálló jótékonysági futballkupa a Corvinus Projektmenedzsment kurzusán

Interjú Pelle Veronikával, a Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet tanársegédjével és a Right to Dream kezdeményezést szervező diákokkal, Fülöp Grétával, Masa Kaddourával és Szászfalvi-Farkas Lenkével, akik az angol nyelvű projektmenedzsment tárgy keretei között szerveztek hátrányos szociális helyzetű gyerekeknek focikupát a legnagyobb sportszervezetek mozgósításával. A projektet a beszélgetésben képviselő hallgatókon kívül részt vett még a munkában Kovács Patrik, Daniel Lockhart és Zhu Tong. A projektről összefoglaló kisfilmet is készítettek.

Össze tudnátok foglalni, hogy miről szólt a projektetek, hogyan vágtatok bele?
Hallgatók: Az eredeti tervünk szerint támogató kampányt szerettünk volna szervezni a Black Rock Football Scholars nevű szervezetnek, akik rászoruló, de tehetséges focista gyerekeket támogatnak abban, hogy ösztöndíjjal kijuthassanak Amerikába tanulni és edzeni. Igyekeztünk kapcsolatba lépni minden magyar klubbal, ahol utánpótlásképzés folyik, de sajnos sehol nem találtunk pozitív fogadtatásra, lehet, hogy még nem annyira bíztak bennünk. Eléggé kétségbeestünk, és ekkor jöttünk rá, hogy szükség lesz egy B tervre: mivel a projekt témáját nem akartuk teljes egészében megváltoztatni, kitaláltuk, hogy szívesen szerveznénk focikupát szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek. Sokat ötleteltünk rajta, tényleg valami jótékonysági akciót szerettünk volna csinálni, és erre esett a választás. Először nagyon nagy volt az érdeklődés, nagyon sok támogatást kaptunk a résztvevőktől, a helyszínektől, a gyermekotthonoktól, mindenki nagyon lelkes volt, így úgy döntöttünk, hogy ezt visszük tovább, mert nagyon jól indult az egész. Eszünkbe jutott néhány szponzor, a Fradit és az Újpestet mindenképpen be akartuk vonni, mert ők a legismertebb fociklubok Magyarországon, és nagyon nyitottak is voltak, negyed óra alatt válaszolt minden klub vezetője. A főszponzorunk a zalakarosi Szabadics Zrt. volt, akiket egy előző karitatív programból ismertünk. Aztán csatlakozott az EPP, az ELTE Sport Kft. és a iBro’ Apple szerviz is. Ők pénzügyileg segítettek, illetve az Újpest ajándékokkal, érmekkel, kupákkal, mezekkel, meg hát a focistáikkal, akiket a rendezvényre küldtek, aminek a gyerekek persze nagyon örültek. Harmincegy gyereket sikerült bevonni végül: harminc fiút és egy lányt. Ők különböző otthonokból jöttek, amiről eleinte nem is gondoltuk volna, hogy nehéz lesz, de sok intézkedéssel járt az otthonok mozgósítása.

Azt említettétek, hogy a kezdeti ötlet után nagy átalakuláson ment keresztül a projektetek.
Hallgatók: Igen, mindenképpen a focinál akartunk maradni, ez kapcsolódik az első projektötlethez. Rövid időnk maradt a kivitelezésre, viszont bennünk volt, hogy valami nagyon jót szeretnénk létrehozni. Szerintünk ezért is lehetett ez ennyire sikeres, mert annyira sokat kellett hajtani azért, amit szerettünk volna, hogy ezáltal mindenki többet hozott ki magából, mint gondoltuk volna. A projekt sikere eljutott több médiafelületre, így az M4 Sportra is, az M1 híradó kijött a helyszínre, és aznap kétszer is lejött rólunk a hír, a délutáni és az esti híradóban, illetve volt egy rádióbeszélgetésünk is a Trend FM-en.

Ennek a projektnek mennyiben lesz folytatása? Vagy ez most lezárult, és inkább más helyen szeretnétek hasznosítani a tapasztalataitokat?
Hallgatók: Ahogy vége lett a focikupának, már akkor elkezdtünk gondolkodni a következő alkalmon. A gyerekek kérdezték is, hogy akkor lehetne-e ez hetente vagy havonta. Sajnos ennyi időnk nincs az egyetem mellett, de szeretnénk legalább évente megrendezni. A projektmenedzsment kurzusból kihoztuk szerintünk a maximumot, és kezdőkhöz képest nem csak a szervezést sikerült jól megvalósítanunk, de nagyon élveztük azt is, hogy megtapasztalhattuk, hogy mi is a lényege ennek a kurzusnak. A tanárnő segítsége nélkül persze nem sikerülhetett volna ilyen jól, a tanácsai, és hogy hitt bennünk végig, nagyon sokat számít!

Pelle Veronika: Ehhez persze ilyen hallgatók kellettek, akik másfél-két hónap alatt képesek voltak megcsinálni a háromhónapos munkát. Annyira életszerű volt a helyzet, amiben találták magukat, mint egy valódi kommunikációs ügynökségnél, amikor az élet úgy hozza, hogy az egyébként szépen kitalált stratégiáról menet közben kiderül, hogy különböző külső okoknál fogva - vagy épp az ügyfél és az ügynökség közötti nem megfelelő információáramlás miatt - nem sikerül azt megvalósítani. Feladni viszont nyilván nem lehet, tehát ahhoz, hogy a projekt a fennmaradó fele időből gazdálkodva is sikerrel záruljon, gyorsan fel kell ismerni a hibákat, okosan számba venni a fennmaradó lehetőségeket, előállni egy B tervvel, és nemcsak tudással, hanem erős akarattal és szívvel-lélekkel odatenni magunkat. És ezek a hallgatók pontosan ezt tették: példás kríziskommunikációt vittek véghez, és nemhogy sikerült volna tisztesen elvégezni a projektfeladatot (ami egy ilyen helyzetben már önmagában siker), de olyan szintű kivételes motiváció és teljesíteni akarás hajtotta őket, hogy túl is szárnyalták azt. Ha minden ügynökségnek ilyen elkötelezett munkatársai lennének, akkor mindegyik Prizma-díjat nyerne!

Mennyire akarta, vagy mennyire lehetett tanárként befolyásolni a projekt megszervezését?
P. V.: Én azt szeretem ebben a kurzusban, hogy itt a hallgatók ténylegesen valós projekteken dolgoznak, csapatmunkában, egy fél éven át, a téma kitalálásától a megtervezésen át a megvalósításig, sőt az utánkövetésig. A hallgatók elmondásaiból sajnos azt tapasztalom, hogy az egyetemi éveik alatt úgy általában kevés olyan tapasztalatuk van, hogy a csapatmunka nem csak azt jelenti, hogy felosztjuk egymás között a munkát, mindenki egyedül felkészül a saját részéből, majd mozaikszerűen összerakjuk, és másnap előadjuk. A félév elején valószínűleg ennek a feladatnak is így állnak neki, de menet közben rájönnek, hogy ez egy valós téthelyzet, valós döntésekkel és valós következményekkel, és itt nem működik a munka feldarabolása, itt ténylegesen együtt kell működniük, itt mindenkinek ki kell vennie a részét a munkából. Ennek következtében természetesen előbb-utóbb szinte mindenütt előjönnek az eltérő elképzelésekből, személyiségjegyekből és munkamorálból adódó konfliktusok, úgyhogy bizony minden csapat megharcolja a saját csoportdinamikájának nehézségeit. De éppen ettől életszagú a feladat, és éppen ebből tanulnak a legtöbbet: önmagukról, saját erősségeikről és gyengeségeikről, fejlesztendő készségeikről, a különböző csapatszerepekben betöltött belső működésükről. Mindezek tudatosítása érdekében pedig a félévet végigkísérik a folyamatos önreflexióra sarkalló rövid írásos feladatok. Tehát a kurzus célkitűzései között ezt az önismereti dimenziót is nagyon fontosnak tartom. De persze emellett reményeim és tapasztalataim szerint szakmailag is fejlődnek, választott szakmájuk, a kommunikáció egészen eltérő szegmenseit ismerik meg: azontúl, hogy a csapaton belül fejlesztik a belső kommunikációjukat, kifelé is együttműködnek piaci szereplőkkel, nonprofit szervezetekkel, a sajtóval, és meg kell tanulniuk nemcsak jól dolgozni, de a jó munkát jól kommunikálni, „eladni” is. Érzik a befektetett munka súlyát, felelősségét, értékét, és a végső megmérettetésen kommunikációjuk minőségéről is kapnak visszajelzést a szakmai estünkre meghívott zsűritől. A tanár részéről ez a kurzus egy folyamatos mentori tevékenységet igényel, és ez nagy kihívás: hogy úgy tudja végigkísérni ezt a folyamatot, hogy csak finoman hangszereljen a háttérből, engedje, hogy a hallgatók megtalálják a saját útjukat, ugyanakkor viszont elérhető legyen, és jókor szóljon közbe, ha a dolgok már épp kezdenének elcsúszni. Ha ezt az ember komolyan veszi, akkor ez a kurzus bizony nem kevés órán kívüli konzultációt és kapcsolattartást igényel, s persze mindezt nem egy csapatra és egy témára vonatkozóan, hanem párhuzamosan minden projektnél. De amikor az ember ott áll a szakmai esten, és hallgatja a hallgatókat, amint bemutatják féléves munkájukat, vagy amikor lát egy csodát megszületni, amikor olyan dolgot visznek véghez és olyan képességeket hoznak ki magukból, amit korábban ők maguk sem hittek volna magukról, hát van-e ennél jobb érzés egy tanár számára?

A kurzus keretében megvalósult többi projekt mennyire volt sikeres?
P. V.: A kurzuson - a kommunikáció és média szakterületén releváns megkötéssel - gyakorlatilag szabad a témaválasztás, éppen azért, hogy a hallgatók élvezzék azt, amin fél éven keresztül fognak dolgozni. Idén fantasztikus volt azt látni, hogy miközben a szabad témaválasztás keretén belül a csapatok akár profitorientáltabb ötletekkel is előállhattak volna (mint például egy startupterv vagy egy piaci igényt felismerő kommunikációs szolgáltatás terve), idén mind a négy csapat egy társadalmilag fontos ügyhöz, üzenethez nyúlt. A Right to Dream árvaházi gyermekek számára szervezett focitornája mellett volt egy csapatunk, a First Scars, akik a párkapcsolaton belüli erőszak legelső, általában még csak verbális, ám fájó lelki sebeket okozó jeleire szerveztek figyelemfelhívó kampányt. A One Hope One Yemen adománygyűjtést szervezett a jemeni humanitárius katasztrófa áldozatait segítendő. A negyedik csapat, a Warming Hearths pedig rászoruló fiatalok számára szervezett ruhagyűjtő kampányt, és próbálták ezeket stílusos szettekké formálni. Annyi örömteli pillanatot szereztek, vittek a hallgatók mások életébe a projektek során, hogy öröm volt ezt már csak nézni és végigkísérni is! Nagyon büszke vagyok minden csapatra!

A gyakorlati jellegű feladatokkal közelebb lehet hozni a hallgatókat a tudományos diskurzushoz?
P. V.: Én azt mondanám, hogy igen. Hiszek abban, hogy a gyakorlati jellegű feladatokkal - amellett, hogy értelemszerűen nem az elméleti alapozás, hanem a szakma kézzelfogható megtapasztalása a céljuk - közelebb lehet hozni a hallgatókat a tudományos diskurzushoz is. Nagyon jó példa erre a még egészen élénk emlékünk a szakmai estünkről, ahol egy, a szakma és a piac képviselőiből álló zsűri értékeli a hallgatókat, de emellett elhívjuk rá az alsóbb éves hallgatókat is, illetve bárki hozhat külsős közönséget is. Nagyon jó volt itt azt megélni, hogy egy-egy előadás után nemcsak a zsűri jelzett vissza, de a közönség is igazán aktív volt, így a megmérettetésből egy valódi, élő szakmai diskurzussá alakult át az este. És azt látom, hogy ez az élmény azokat az alsóbb éveseket is inspirálta, akik eljöttek, és már most elkezdtek gondolkodni azon, hogy ők jövőre vagy két év múlva milyen projektet szeretnének megvalósítani. Szerintem fontos, hogy a hallgatók azt lássák, hogy az általuk gyakran kötelező penzumként vagy fölösleges elméleti teherként megélt egyetemi feladatoknak nagyon is kézzelfogható eredményei születnek. Hogy azt lássák, hogy az a tudás, az a diploma, amit itt kapnak, az nem csak az elméleti felkészültségüket és szakmai tudásukat bővíti, az nem csak egy kötelezően megszerzendő papír, de nagyon is készpénzre váltható. És hogy ez mennyire így van, arról itt egy újabb friss példa: Lenke épp most, a beszélgetésünk előtt mesélte, hogy a projekt befejezésével beírta ezt a tapasztalatot a CV-jébe, és épp erre figyelt fel a munkaadója, ahová most frissen vették fel állásba.

Hallgatók: Mi úgy éljük meg, hogy ez a kurzus egyfajta végkifejlete volt a szaknak: itt nemcsak az derült ki, hogy mennyire vagyunk jó kommunikációs szakemberek, hanem az előadás során is bizonyítanunk kell, ezért is hajtottunk ennyire. És a zsűrit is meg kell győzni, aki nem látja a tíz perc mögött lévő féléves munkát. Beszéltünk is róla korábban, hogy úgy szeretnénk valami olyat csinálni az egyetemen együtt, aminek segítségével meg tudjuk mutatni, hogy mit tudunk, s ki tudunk tűnni a többiek közül. És erre kicsit most jövünk csak rá, hogy megvan az, amit kitűztünk magunk elé!

Említettétek, hogy néhány hallgatónak az a szemléletmódja, hogy a papír sokszor fontosabb, mint a gyakorlat. De ugyanez megvan néha a tanárok oldaláról is – hogyan lehetne nekik példát mutatni?
P. V.: Én túlnyomórészt elméleti, alapozó tárgyakat tanítok, de ott is mindig próbálok arra törekedni, hogy a lehető legtöbb gyakorlatot vigyek be az órákba, mert úgy gondolom, hogy egy elméleti tárgynak is úgy van igazán értelme, ha a hallgató látja a tudomány mindennapi életben való kamatoztathatóságát. Egy klasszikus előadásnál nincs az oktatónak annyira szabad keze, hogy ilyen mértékű gyakorlatorientáltságot vigyen az óráiba, mint amire például ez a kurzus teret enged. S annak is idő kellett, mire ennek a tárgynak a módszertana így kiforrta magát - ez pedig nem az én érdemem. Én négy éve, az angol nyelvű BA-képzésünk indításakor kaptam meg ezt a tárgyat, amit a magyar nyelvű képzésünkön Dobó István kollégám már évek óta visz a mesterszakosoknál, úgyhogy neki köszönhetem, hogy egy ilyen jól kitalált módszertant örököltem meg. Én nem gondolom, hogy fiatal oktatóként lenne jogom bármely tapasztaltabb kollégának példát mutatni, mert szerintem minden kolléga igyekszik a tudása legjavát adni. Amit én tapasztalok, az az, hogy érdemes próbálkozni a hagyományostól eltérő oktatásmódszertani keretekkel, én legalábbis ebben nagyon sokat tanulok a vezetőimtől és a kollégáimtól.

Szczuka Borbála

 

Gulácsi László professzor az Egyetem új tudományos rektorhelyettese

Gulácsi László professzor a Budapesti Corvinus Egyetem Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, 2018. január elsejétől az Egyetem tudományos rektorhelyettese.

Ön a Debreceni Orvostudományi Egyetemen diplomázott, és pályája elején gyógyító munkát végzett, körzeti orvos is volt, és a Debreceni Kenézy Kórházban, valamint a balatonfüredi Állami Szívkórházban is dolgozott. Nem hiányzik a gyógyítás?
Tényleg általános orvosi az első diplomám, de 1985-ben itt végeztem, az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Tervgazdasági szak, Szociológia másodszakán. Kiváló tanáraim voltak, például azóta is nagyon büszke vagyok rá, hogy Andorka Rudolf professzor úr egyik tanítványa lehettem, sok támogatást kaptam tőle. Az élet túl rövid ahhoz, hogy az ember csak egyféle dologgal foglalkozzék, de komolyra fordítva a szót, én belgyógyászként dolgoztam és népegészségügyi orvostanból van szakorvosi vizsgám. Ezt akkoriban társadalomorvoslásnak hívták hazánkban. Ebben benne van a társadalom szó, hiszen a betegek és egészségesek is a társadalomban élnek, nem mindegy, hol laknak, hogy milyen a jövedelmük, az iskolázottságuk, és rengeteg más társadalmi tényező is fontos lehet. Az orvosegyetemi képzésben akkoriban nekünk nem tanítottak társadalomtudományokat, ma is elenyésző a súlyuk az oktatásban. Nekem fiatal orvosként hiányérzetem volt, hogy miközben népegészségüggyel foglalkozom, a társadalomtudományokról, közgazdaságtanról semmit nem tudok, és akkor elkezdtem keresgélni, hogy hol is lehet ilyesmit tanulni. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem akkori rektora és más vezetői pedig nagyon pozitívan reagáltak, amikor elmondtam nekik, hogy én itt szeretnék tanulni. Azt mondták, hogy én vagyok az első orvos a közgazdasági egyetemen, és lehetőséget kaptam, hogy részt vegyek a képzésben, amiért azóta is hálás vagyok. Mára persze már több időt töltöttem közgazdaként, mint orvosként.

Azt, hogy létezik egészségügyi közgazdaságtan, csak sokkal később tudtam meg, amikor lehetőségem nyílt arra, hogy közvetlenül szakmánk legnagyobb nevű képviselőitől tanulhassak, ugyanis a mesterszakot a Yorki Egyetemen végeztem. Mestereim közül is kiemelem Mike Drummond és Tony Culyer professzorokat. Ezután jöttek a PhD-k, különböző szakterületeken, részben népegészségügyi (Klazinga professzorral Amszterdamban), mikrobiológiai (Rozgonyi professzorral a Semmelweis Egyetemen), és részben társadalomtudományi (Jenei professzorral a Corvinus Egyetemen) területen. Mikor ezeket befejeztem, kopogtattam Jenei György professzor úr ajtaján – akit korábban nem ismertem –, és felvázoltam, hogy egészségügyi közgazdaságtant szeretnék művelni. Erre azt válaszolta, hogy üljek le, csináljak, amit jónak látok, de ne okozzak másnak pluszmunkát, és ne csináljak a tanszéknek adósságot. Így indult. Belekerültem a Chikán rektor úr és Bakacsi rektorhelyettes úr által indított chair professzori programba, és amikor már ketten voltunk egy PhD hallgatómmal, munkacsoportot hoztam létre, utána – amikor már négyen lettünk – Kutatóközpontot is, és a folyamat eredményeként létrejött az Egészségügyi Közgazdaságtan tanszék.

Azután ezek a professzorok (volt tanáraim, barátaim) jöttek ide az Egyetemre, belőlük nemzetközi tudományos tanácsadó testületet hoztunk létre, ők a mai napig is rengeteget segítenek, évente eljönnek oktatni, előadni, együtt publikálunk, közös kutatásaink vannak, és nagy szerepük van például abban, hogy ez év januárjától két H2020-as programban is benne vagyunk.

Igen hosszú a publikációs listája, hogyan tudja összeegyeztetni a kutatást az oktatási feladatokkal? Sokan éppen arról panaszkodnak, hogy a megnövekedett oktatási terhek miatt nem jut idejük és energiájuk kutatni.
Ez tényleg lényeges, figyelmet igénylő kérdés. Úgy gondolom, az oktatás során nagyon jó, amikor az ember a kutatási módszertanát és eredményeit azonnal beviszi a tanterembe. Ezt a hallgatók szeretik, valamennyi kollégám is így csinálja, és ez az egyre növekvő számú hazai és nemzetközi hallgatóinktól kapott visszajelzések szerint is jó módszer. A hallgatók „vevők” rá, ha az élvonalbeli témákkal és módszerekkel találkoznak.

Az egészségügy gazdasági menedzselése világszerte „hot topic”, itthon is számos elmélet és koherens javaslat ismert a médiából. Az Önök kutatási eredményei iránt tapasztalt-e érdeklődést bármilyen lobbicsoport vagy pártpolitikai közeg részéről? Vagy a magánegészségügy szereplőinek tud támpontot nyújtani?
Kutatási eredményeinket igen gyakran használják az egészségügyben finanszírozási döntések megalapozásához. A világ legtöbb országában – mint ahogy nálunk is – törvény írja elő, hogy a (közfinanszírozott) egészségügybe bekerülő új technológiákkal kapcsolatos – legyen az egy új gyógyszer, egy új eljárás, új diagnosztika, új műszer – finanszírozási döntések során figyelembe kell venni a költség, a betegség-teher, költség-hatékonyság és költségvetési hatás-adatokat. Adatok kellenek arról, hogy az új technológiáknak milyen hatása van az emberek életminőségére, munkaképességére. Persze vannak olyan kutatásaink, amelyek elméletiek, inkább módszertani kutatások, és vannak olyanok, amelyek gyakorlati kérdésekkel foglalkoznak. Az az ideális, ha ezek egy tanszék életében harmonikusan kiegészítik egymást. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt külön kezelték a közgazdaság- és társadalomtudományokat a biomedicinális kutatásoktól. Mára ezek a határok megszűntek, az egészségügyi közgazdaságtan az orvostudományok része is lett. Saját példát említek ennek bizonyítására, az MTA doktorimat a biomedicinális osztályon adták ki, miközben közgazdászként itt dolgozom a Corvinus Egyetemen.

Az egyetemi oktatók, kutatók közül is sokan érzik úgy, hogy alkatuktól távol áll a tudománykommunikáció, vagyis a kutatásuk nyilvános térben való megjelenítése. Ez ma már elkerülhetetlen, sőt az eredmények megosztása fontos pályázati szempont adott esetben. Nem beszélve arról, hogyha jól csinálják, a nagyközönséget is érdekli.
A mi tudományterületünkön, illetve pontosítanék, a mi tanszékünkön sajnos nem fordítottunk kellő figyelmet erre, holott ezt a társadalom is elvárja. Évek óta csak olyan kutatási pályázatokat látok, amelyekben elvárás a társadalmi hatás vizsgálata, és amelyekben ugyancsak fontos elem az eredmények „disszeminációja” a döntéshozók és a társadalom érintett csoportjai számára. Nagy kérdés azonban, hogyan tudjuk lefordítani a társadalom és az érintettek nyelvére az adott kutatás eredményeit. Ehhez érteni kell, ez önálló szakma, ezért fontos az Önök, újságírók folyamatos segítsége.

Van-e stratégiája ezzel kapcsolatban, hogyan tudná segíteni az Egyetemen folyó tudományos eredmények jobb megismerését, megismertetését? Tudományos rektorhelyettesként mit érez majd sikernek?
Úgy vélem, a tudományos munka tervezése és elősegítése mellett oda kell figyelnünk arra, hogy többen tudjanak hazánkban és külföldön egyaránt a Corvinus Egyetemen elért eredményekről. Ez egy sokszereplős komplex csapatmunka, karok, PhD iskolák, kollégák, egyetemi vezetés, ebben valami módon mindenki részt vesz, és részt kell, hogy vegyen, mindenki fontos. Én mint rektorhelyettes azt érzem majd sikernek, ha a kollégák az egyetemen azt tapasztalják, és úgy érzik, hogy ennek a közös célnak az eléréséhez a Tudományos Rektorhelyettesi Iroda is szépen hozzájárul.

 

Kornai János 90. születésnapja alkalmából szervezett kiállítás

Kornai János 90. születésnapja alkalmából szervezett kiállítás megnyitóján Kovács Erzsébet, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar dékánja mondott köszöntőt.

Tisztelt Professzor Úr, kedves János!
Tisztelt Vendégeink! Kedves Kollégák!

Kornai Jánost másodszor köszönthetem a Közgazdaságtudományi Kar dékánjaként, és ez nagyon nagy megtiszteltetés számomra.
Először 2016-ban ünnepeltük együtt azt, hogy az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Akadémiájának külföldi tagjává választották. Most pedig a 90. születésnapjára nyílt kiállítást nyitjuk meg, és bemutatjuk az erre az alkalomra megjelelő Acta Oeconomica különszámát.

Kornai János kutatóként és tanárként is példakép számunkra. Ebben a rövid méltatásban nem haladnék sem időrendben, sem az általa kutatott témákat rendszerezve, hiszen erre nem lenne elég a mai délelőtt.

Kornai tanár úr első és nagyon meghatározó egyetemi bemutatkozása A hiány című könyv megjelenését követő előadás sorozat volt. A hiány témája sokakat vonzott, tanárok és diákok töltötték meg zsúfolásig a nagyelőadót. A puha költségvetési korlát fogalma azóta világszerte ismertté vált.

A hiány valójában elméleti megfontolásokon építkezett. Kornai János nagy álma az volt, hogy az ő hipotéziseit valaki majd éles adatokon tesztelje. A fő kérdés az volt, hogy a sokat emlegetett állami redisztribúció, mint a hiány egyik fő forrása milyen szinten mérhető. A 80-as évek elején kezdeményezte az MTA Közgazdaságtudományi Intézet hátterével az empirikus kutatások beindítását. Megszervezte az akkori Pénzügyminisztérium Lajos utcai Számítóközpontjában az összes magyar állami vállalat adatainak gyűjtését. Akkor ő kiment az USA-ba vendégprofesszornak, és az ő irányításával Matits Ágnes kezdte meg a számításokat.

Ágnessel közös tanszéki szobánkban sokat beszélgettünk, hogy milyen adatokból, milyen módszerekkel mit lehet kimutatni. A munka része volt a megfelelő feltevések statisztikailag megalapozott tesztelése és az eredmények átadása. A számításokat értően és mélyen elemezte Kornai János. Munkájuk eredménye egy könyv: A vállalatok nyereségének bürokratikus újraelosztása, mely 1987-ben jelent meg. Ennek rövidített változatát is több nyelvre lefordították.

Bár közvetlenül nem voltam a tanítványa, nagy hatással volt rám Kornai János több műve, és a fenti közvetett kapcsolat. A könyvről recenziót írtam a Közgazdasági Szemlébe, és mivel az adatok további felhasználásához is hozzájárult, így szerzőtársával, Matits Ágnessel közösen megírtuk a Gazdasági adatrendszerek struktúrájának elemzése című tankönyvünket, ami a többváltozós statisztikaoktatást segítette több kiadásban is megjelenve. Bizony ez is már 30 éve történt.

Kiemelten érdekes és felbecsülhetetlen érték volt számunkra mint közgazdász-matematikusok számára az a kutatói rendszeresség, az állítások teljes bizonyítottságára való törekvés, a tökéletes precizitás, a profi kivitelezés, ahogyan Kornai János a munkáját végezte. Bizony kevés dolgozószobában volt látható olyan kartotékrendszerhez, amivel minden munkájához kapcsolódóan dokumentálta a megszerzett adatokat, részeredményeket, s mindenféle dokumentumot.

Egyetemi oktatóként a tanulásról írt gondolatai is nagyon értékesek számomra. Ha van még olyan fiatal olvasó, aki most kezd Kornai János műveivel ismerkedni, jól teszi, ha a 2005-ben megjelent rendhagyó életrajzi írásával, A gondolat erejével című könyvvel kezdi.

Néhány sorát szó szerint idézem, mert nála pontosabban nem tudom megfogalmazni a tanítványaink számára sem, miként érdemes tanulni: „Olvasmányaimról alapos jegyzetet készítettem. […] Nemcsak átfutottam a szöveget, hanem lejegyeztem, már csak a jobb memorizálás végett is, a főbb mondanivalójukat, példákat oldottam meg.”

Tanár kollégáimnak üzenetként egy másik mondatot idézek: „Sajnos nem volt tapasztalt, a korszerű irodalomban naprakészen jártas tanárom, aki útbaigazított volna.”

Kornai János 2011 óta oktat egyetemünkön. Szerdánként rendszeresen találkozhatunk vele a Főépületben lévő második emeleti szobájában is, az Összehasonlító és Intézményi Közgazdaságtan Tanszéken. Számunkra igazi elismerés és megnyugvás, hogy köztünk van, és a vele folytatott beszélgetésekből megismert gondolatai, valamint írásai több tantárgy mondanivalójába is szervesen beépülnek. Speciális kurzust is hirdetett az Egyetemen, doktori hallgatókkal is elmélyülten foglalkozott. Többek is a vele való közös munka nyomán indultak el szellemi pályájukon.

Kornai János, most, a 90. életéve fordulóján példamutatóan őrzi érdeklődését mind a szakmánkban felmerülő számtalan új kérdés iránt, mind pedig a mindennapi vitáink során. Új és új munkáival lepi meg a tudományos közösséget s a közélet kérdései iránt érdeklődőket egyaránt, itthon és a nemzetközi porondon is. 70 és 90 éves kora között 242 olyan közleményt mutatott fel a Magyar Tudományos Művek Tára, amit vagy Kornai írt a legkülönfélébb tudományos, esszéjellegű és publicisztikai műfajokban, vagy vele készült komoly, nagylélegzetű beszélgetés.

Köszöntsük most együtt a Harvard Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusát, Kornai Jánost a 90. születésnapján.

Oktatótársaim és tanítványaink nevében ígérem, hogy várjuk és figyelmesen olvassuk további könyveit is. További munkájához nagyon jó egészséget kívánunk.

Budapest, 2018. január 17.

 

“Rethinking Stabilization Policy: Evolution or Revolution” – Mihályi Péter összefoglalója Olivier J. Blanchard előadásáról

A konferencia legismertebb külföldi vendége, Olivier J. Blanchard „Rethinking Stabilization Policy: Evolution or Revolution” címmel tartott egy közel egyórás előadást.

Az MIT és a Harvard egyetemek egykori tanárának nevét a magyar közgazdász-társadalom leginkább azért ismeri, mert ő volt a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezető közgazdásza 2008 őszén, akkor, amikor a magyar gazdaságot csak az IMF gyors és nagyvonalú döntése tudta megmenteni az összeomlástól. A magyar tőzsde október 8-án zuhanórepülésbe kezdett, 9-én befagyott az állampapír-piac, az euró árfolyama két nap alatt 252 Ft-ról 272-re szökött fel. Akkor – szerencsénkre – Magyarországnak sok barátja, támogatója volt Washingtonban, Berlinben, Párizsban és Londonban, így a válság kirobbanását követően öt napon belül megszületett a döntés: az IMF, az EU és a Világbank 25 milliárd dollárnyi gyorshitellel meg fogja menteni Magyarországot. Így is történt.

A világ egésze persze nem úszta meg olyan olcsón a válságot, mint Magyarország. A pénzügyi válság hosszan elhúzódott – Blanchard előadása éppen arról szólt, hogy ma, közel 10 évvel a válság kirobbanása után, milyen tanulságokat lehet és kell levonni. Érvényesek-e továbbra is azok a közgazdasági elméletek, amelyeket a világ nagy egyetemein – és így a Budapesti Corvinus Egyetemen is – makroökonómia címen tanítunk? Amit Blanchardtól hallottunk, az valójában egy másik amerikai világnagysággal, Lawrence H. Summers professzorral közösen írt 40 oldalas paper bemutatása volt (ld. www.nber.org/papers/w24179). Mint kiderült, végső soron a két társszerző az együttgondolkodás során alapvetően eltérő következtetésre jutott. (Ilyen paper-t nagyon ritkán lehet olvasni!)

Mint az előadás és a paper címe már előre elárulta, az egyik szerző (Blanchard) szerint „nincs is olyan nagy baj”, a közkézen forgó makroökonómiai tételek továbbra is érvényesek, ezek csak kiegészítésre, árnyalásra szorulnak, vagyis menni kell tovább az úton (evolution). A szerzőtárs, Summers szerint viszont mindent újra kell gondolni (revolution). Egyrészt azért, mert a 2008-ban kirobbant válság ugyan lezárult, de a fejlett piacgazdaságok összessége máig nem tudott visszatérni a korábbi növekedési pályára. Másrészt azért, mert napjainkban az alacsony kamatok és a világszerte mindenütt magas államadóssági szintek miatt a menetrendszerűen kialakuló következő recesszió leküzdésére nincs semmilyen eszköze a világ nagy kormányainak és a nemzetközi pénzügyi intézményeknek. 2008-at követően szó szerinti és átvitt értelemben a kormányok elhasználták az összes puskaport, ha jön a következő recesszió, nem lesz mivel lőni. Sem szellemi, sem pénzügyi muníció nincs elegendő.

Kinek van, kinek lesz igaza, az egyik vagy a másik amerikai világsztárnak? Blanchard professzor azzal zárta előadását, hogy ez majd csak 10 év múlva fog eldőlni. Mit tehet ehhez hozzá e sorok írója? Azt kívánja, hogy mindannyian, akik ott lehettünk az előadáson, Kornai János, Olivier Blanchard és a III-as előadót megtöltő kb. 200 főnyi hallgatóság jó egészségben élje meg 2028-at.

Mihályi Péter tanszékvezető egyetemi tanár Makroökonómia Tanszék

 

Nem Trump Amerikája, hanem Hszi Csin-ping Kínája és Macron Franciaországa lehet számunkra követendő – miért is?

Grzegorz Kołodkoval, a lengyel Kozminski Egyetem professzorával, a kezdeményezésére alapított TIGER (Transformation, Integration and Globalization Economic Research) igazgatójával Kozma Miklós beszélgetett a Kornai János professzor 90. születésnapja alkalmából rendezett Corvinus workshop alkalmával.

Nyomban elmondta, hogy milyen inspirálóan hatottak rá még a 70-es években Kornai professzor írásai,
és ennek alapján alkotta meg a hiánygazdaság Kornai-féle modelljének alternatíváját jelentő „shortageflation” (Hámori Balázs fordításában: nincsfláció) modellt. Összekapcsolta ennek a fogalomnak az értelmezését a kínai gazdaság gyakorlatával, amely meglátása szerint az egyetlen szocialista gazdaság, amely félkemény költségvetési korláttal működik, illetve ezzel összefüggésben nem jellemző rá a hiány jelensége, amely a magyarországi szocializmusnak a „vesztét okozta”. Kínában, amennyiben van rá pénze, „bárki vehet egy Ferrarit”, szemben a mi egykori szocialista gazdaságunkkal, ahol gyakran nem kaptunk árut a pénzünkért. Ennek alapján a kínai gazdasági berendezkedést sem klasszikus szocializmusnak, sem hagyományos értelemben vett kapitalizmusnak nem tekinthetjük, hanem a Kołodko professzor általi megnevezéssel élve „Chinism”-nek (óvatos magyar fordítással: kínaizmusnak) mondhatjuk.

Kína az elmúlt évtizedek gyors gazdasági növekedését többek között annak köszönheti,
mutatott rá beszélgetésünk során a professzor, hogy nem liberalizálta berendezkedését politikai demokráciává, amely belső természeténél fogva kevésbé támogatta volna a növekedést. „Mindemellett a demokráciát önmagában való értéknek tartom, mégha nem is olyan hatékony”, mint a politikailag központosított kínai gazdasági modell – szögezte le Kołodko professzor. Kína nem engedi meg, hogy hiány alakuljon ki gazdaságában, mert ez a rendszer vesztét jelenthetné, ugyanakkor az egyenlőtlenségek mértéke Kínában jelenleg nagyobb, mint a kapitalizmus bástyájának tekinthető Amerikai Egyesült Államokban.

Tekinthető-e mintának más országok számára a kínai gazdasági berendezkedés?
– tettem fel számára a kérdést. Bizonyos országok számára valóban mintát adhat a kínai modell, így például Vietnám, Laosz, Kambodzsa, Kuba, illetve egyes szegényebb fejlődő országok számára, mint Etiópia, Tanzánia vagy Burkina Faso. Számukra a kínai megoldás mutathat a szegénységből kivezető utat, amelyet követhetnek. A hagyományos gazdaságokban, bármennyire is sikeresnek tekintjük őket, a növekedés exkluzív módon történt, azaz az egyenlőtlenség nem csökkent, a szegénység fennmaradt. A kínaizmus megoldotta ezt a problémát, ezért vonzó alternatívát jelenthet a szegényebb fejlődő országok számára.

Tanulhat-e Magyarország a kínai modellből?
– adódott ennek alapján a következő kérdés. Egy az egyben nem tekinthetjük számunkra követendő modellnek Kínát, már csak azért sem, mert mi európai módon a demokráciát önmagában vett értékként tiszteljük, nem úgy, mint a kínaiak. Lenne azért mit tanulnunk tőlük: a szinergiák kiaknázásának megvalósítását. Kínában nincs a négyévenkénti parlamenti választásoknak alávetett gazdálkodás, a hosszabb távú fejlesztési szemlélet az uralkodó. Így épült például az 1989-ben meglévő 650 km-nyi gyorsforgalmi út helyett mára egy több mint 60 ezer km-t magába foglaló gyorsforgalmi úthálózat. A jelenlegi kihívások egyike számukra a környezetszennyezés katasztrofális helyzete, de ennek megoldásán is erős hosszú távú szemlélettel dolgoznak. Tanulság a professzor szerint, hogy míg mi a demokráciát értéknek tekintjük, a gazdasági problémák megoldásában hátráltató tényező, hogy a demokratikus többségnek számos esetben nincs igaza, vagy legalábbis rövid távú szemléletben gondolkodnak. A felvilágosult autoriter rendszerek sokszor jobb gazdasági teljesítményt nyújtanak – erre példa az Egyesült Arab Emírségek és Kína Kołodko professzor szerint. Kína komoly érdeme, hogy bár autoriter rendszert működtet, meritokráciának tekinthető, azaz valóban hozzáértő vezetőik vannak, akik technokrata szemléletben hoznak döntéseket.

Jelenthet-e a kínai modell megoldást a nyugati demokráciák jelenkori válságára?
– vetettem fel utolsó kérdésemet. A professzor nyomban értette, hogy a neoliberalizmus válságára gondolok, és sorolta is a példákat, amennyiben Trump Amerikája, a Brexit Angliája, a Németországban megerősödött AfD, valamint a francia Marie Le Pen, a holland Wilders, illetve Erdogan Törökországa kérdéseket vet fel a neoliberalizmus hívei számára. Egy lendülettel tette hozzá, hogy a közelmúltbeli magyar és lengyel tendenciákat is ebbe a sorba illeszkedőnek tartja. Meglátása szerint a neoliberalista berendezkedés válságának oka, hogy a „kevesek meggazdagodását idézte elő a többség költségén”, és az így előállt, illetve állandósult egyenlőtlenség a politikai vezetők iránti bizalomvesztésbe torkollott. Ugyanakkor a fent felsorolt politikai erők térnyerését, amely jelenséget „új nacionalizmus” névvel illette, rossz válasznak tartja a kétségkívül valós problémára. Szerinte a globalizáció folyamata nem visszafordítható, ezért a nacionalizmusnak, az idegengyűlöletnek nincs tere egy progresszív gondolkodásban. Saját elképzelését „új pragmatizmusnak” nevezi, amely szerinte egy hármas egyensúly kialakítását célozza: gazdasági, társadalmi és ökológiai egyensúlyra kell, hogy törekedjünk. Megközelítése interdiszciplináris, és erősen környezetbe ágyazott módon alkalmazható. Ebben az irányban kibontakozni látja a mai Kína mellett egyébként Macron Franciaországát, és a maga részéről lát lehetőséget arra, hogy az új lengyel miniszterelnököt is meggyőzze ennek az ideológiától független, a gazdasági boldogulást a korábbinál szélesebb perspektívában, eredményszemléletben szolgáló megközelítésnek a célszerűségéről.

Kozma Miklós
Üzleti Gazdaságtan Tanszék

 

Optimizmussal tekinteni az eurózónára! – Interjú Bruno Dallagoval

Dallago

Bruno Dallago közgazdász, a Trentói Egyetem professzora, a Berkeley, a University of North Carolina és a Kyoto University vendégoktatója, illetve az MTA Külső Tanácsadó Testületének tagja. Legutóbb a Kornai90 konferencia alkalmából járt Budapesten, de egyébként is gyakran megfordul itt, kitűnően tud magyarul. Az eurózóna jövőjéről, Kornai professzorhoz fűződő kapcsolatáról és a finom ételekről beszélgettünk.

Minek köszönhető, hogy magyarul beszélgethetünk? Mikor volt alkalma ilyen szépen megtanulni a nyelvet?
Az igazat mondjam, ugye? Az igazi ok az, hogy én nagyon szeretek jól enni: keveset, de jól. És szeretek utazni. Amikor hallgató voltam, nem volt pénzem, de szerettem volna külföldre menni. Akkoriban még nem létezett ERASMUS, az egyetlen esélyem az volt, hogy az olasz külügyminisztériumtól kértem ösztöndíjat, és Magyarországra kaptam. 1972-ben két hetet töltöttem Budapesten egy konferencián, ami az 1968-as gazdasági reform eredményeivel foglalkozott. Ekkor már az utolsó évben voltam a master programomban, és úgy döntöttem, erről fogom írni a disszertációmat. Amikor befejeztem, visszajöttem, és itt dolgoztam a Marx Károly Egyetemen. Időközben megismerkedtem egy magyar lánnyal, aki most már 42 éve a feleségem. Neki volt egy csodálatos nagymamája, aki a legjobb szakács volt a világon, és állandóan magyarul beszélt hozzánk. Kérdezte tőlem, hogy mit tudok főzni, mert látta, hogy szeretem a jó dolgokat. Nos, akkor mondtam, hogy meg kell tanulnom magyarul. Azóta minden évben legalább kétszer, háromszor, négyszer jövök Magyarországra, hogy együtt dolgozzunk az itteni kollégákkal. Mikor megszülettek a gyerekeink, én kértem, hogy beszéljünk magyarul, mert szerettem volna, hogy tanulják meg a nyelvet. Nagyon kedves nyelv, és a magyar egy rendkívül érdekes kultúra.

Mi a legfrissebb, legkedvesebb kutatási témája most?
A helyzet az, hogy úgy dolgozom, mint mikor számítógépet használok: rengeteg ablak van előttem megnyitva, és szeretek ide-oda kattintgatni, szeretek sok mindenbe belekapni. Hosszú távon a legfontosabb kutatási területem Közép- és Kelet-Európa, a szocialista rendszer, az átmenet és különösen a visegrádi országok működése. Nemrég publikáltam egy könyvet Steven Rosefielde professzorral, ő Oroszországról és Ukrajnáról írt, én pedig a visegrádi országokról.
Ez még mindig fontos kutatási témám, de az első most határozottan az eurózóna. Nem igazán értjük az eurózónát, ezt a „furcsa állatot”, és ebből a szempontból Kornai János megközelítése, kutatási módszere nagyon fontos, annak ellenére is, hogy ő közvetlenül nem foglalkozott az euróval. Azért fogadtam nagyon szívesen ezt a meghívást, mert most lesz alkalmam arra, hogy sok mindent újraolvassak, és az ő korábbi munkáit most még inkább érvényesnek érzem.
A harmadik téma, amit kutattam, és amiről publikáltam, a vállalkozások, amik létfontosságúak a versenyképességhez. Azt hiszem, a jövőben majd azzal is kell foglalkozni, hogy mik az euró hatásai a vállalkozásokra. Olaszország például világhírű volt a vállalkozások szempontjából, rengetegen vállalkoztak – most alszunk, most félünk, most várunk. Mi történt? Szerintem nagyrészben nem maga az euró hatott negatívan, hanem inkább az a mód, ahogyan mi megközelítettük az eurót. Azt hittük, hogy az euróból csak keresni fogunk, csak ingyen fogunk enni, és nem értettük meg időben, hogy ha egy közös pénzbe lépünk be, akkor másképpen kell viselkedni, másképpen kell dolgozni, másképpen kell szervezni, és hogy át kell alakítani az intézményeket.

Az európai intézményrendszer sok kihívással néz szembe, a konferencia előadásában mégis azt mondta, optimista az eurózóna jövőjével kapcsolatban. Miért gondolja így?
Az eurózónával kapcsolatban vagyok optimista, és nem egyes országokkal kapcsolatban, ez fontos különbség. Nem félek a populizmustól, mert szerintem nem lesz túlsúlyban. A populizmus ugyanis megmutatja, hogy nem járható út, hogy nem lehet várni, hogy nem lehet remélni, hogy a problémák maguktól elmúlnak. Csinálni kell valamit. És itt jön a pozitív várakozásom: a félelem a populizmustól és a szélsőjobboldali iránytól jól magyarázza, hogyan változott a német politikai helyzet. Nemcsak a német szövetségi kormány, de a Bundes Bank is támogatja, hogy menjünk tovább a politikai unió felé, hogy hozzunk létre európai pénzügyi alapot, amiből majd a likviditási problémákkal küzdő országokat lehet támogatni, és így tovább. Vagyis lehet bízni, legalábbis egy kicsit, a különböző országokban. Idáig a merev fegyelem volt az uralkodó szemlélet, ami a konvergencia-paramétereket illeti.
Most én azt hiszem, hogy ha egy közös európai pénzügyi és gazdasági miniszteri pozíció létrehozása felé haladunk, az hosszabb távon nagyobb rugalmasságot tesz majd lehetővé. Attól függően, hogy milyen az egyes országok helyzete, és mit akarnak csinálni az országok. Egy olyan országban, mint Olaszország, ahol a termelékenység már 25 éve stagnál, világosan látszik, hogy tenni kell valamit. Ha például az olasz kormány kidolgoz egy komoly pénzügyi befektetési programot, és ezt az EU elfogadja, akkor nem kell majd rövid távon csökkenteni az adósságot, lehet majd kapni egy kis időt és rugalmasságot. Ez komoly előrelépés lesz.
Szerintem Görögország szerepe rendkívül fontos ebben, mert a görögök megmutatták, hogy bár nagyon rossz volt, ami ott történt, de nem volt halálos. Az a fontos, hogy sikerült végigcsinálniuk, megfizették az árat, mert bent akartak maradni. A németek ezért egyre inkább azt érzik, hogy meg lehet bízni bennük – és talán másokban is. Ráadásul az amerikai és az angol külpolitikai álláspont alapján világos a németeknek, hogy a saját érdekük, hogy az Európai Unió és az eurózóna jól működjön. Ehhez pedig reformokra van szükség. Úgy látom, hogy megvan minden elem: a németekben megvan a hajlandóság, Franciaország pedig politikailag erős. Ezért azt hiszem, hogy elkezdődött egy komoly átalakulási időszak, ami – bár sokáig tarthat – a végére egy másfajta eurózónát eredményezhet. Nem leszünk egy ország, nem lesz egy kormányunk, talán nem is lesz teljes politikai unió, de meglesznek a feltételek ahhoz, hogy az euró erős legyen, és az euró hatása a nemzetgazdaságokra pozitív legyen.

Mi lehet a jövő? A nem eurózóna-tagországok is belépnek majd idővel, vagy hosszú távon is kétsebességű lesz az európai fejlődés?
Az EU most is két- vagy többsebességes, és ezzel nincs is baj: nagyobb rugalmasságot ad politikailag és gazdaságilag is. Azokra az országokra, akik bizonyos megállapodásokhoz nem akarnak csatlakozni, ezt nem kell rákényszeríteni – ugyanakkor így többletforrásoktól is eleshetnek. Minden döntésnek ára van. Ha akartok, menjetek egy kicsit lassabban, de ha holnap gyorsítani akartok, dönthettek úgy is.
Az eurózóna egy kicsit más műfaj: nem lehet válogatni, vagy az egészet kérik, vagy semmit. A pénz talán az egyetlen tényező a gazdaságban, amiről egészében lehet dönteni, és ez teljesen más. Ahogyan mondtam ma délelőtt, szerintem rendkívül fontos, hogy Magyarország belépjen az eurózónába, de ne kövesse el azokat a hibákat, amiket például Olaszország elkövetett. Tehát meg kellene hirdetni, hogy bizonyos idő múlva csatlakozunk, de azokat a reformokat, amik a gazdaság felzárkóztatásához szükségesek, azonnal el kellene indítani. Így Magyarország nem esne bele abba a csapdába, amibe Olaszország, Portugália vagy Spanyolország belesétált. A magyar gazdaság rendkívül nyitott, nagyon fontosak a német, osztrák, holland és talán olasz gazdasági kapcsolatok. Emellett ugyanakkor szerintem még nem elég erős, egyelőre nem áll készen a csatlakozáshoz, ezért fejleszteni kell. Annak az országnak, amelyik később kezdi a fejlődést, megvannak az előnyei, mert tud tanulni a többi ország példáiból. De meg kell érteni, hogy semmi nincs ingyen: dolgozni és harcolni kell azért, hogy bevegyenek a klubba.

Ön szerint mi a legfontosabb Kornai professzor munkásságából, miért releváns most és a későbbiekben?
Szerintem a legfontosabb, hogy ő nagyon világosan megmutatott a közgazdászoknak egy dolgot. Mégpedig azt, hogy a gazdaságban nem lehet egy picit venni valamiből. Meg kell érteni, hogy a kis darabok részei egy nagyobb rendszernek, együttműködnek a többi résszel. Hatnak és őket is hatások érik. Mi, kutatók, nem tudunk mindent kezelni, ezért egy-egy részletre összpontosítunk, de rendszerben kell gondolkodnunk. Úgy gondolom, hogy az eurózónát tekintve is ezt a szemléletet kell követnünk. Itt Kornai professzor hozzájárulása elvitathatatlan.

Mi volt a mai konferencia legfontosabb tanulsága az Ön számára?
A legfontosabb? Hogy még mindig tudunk gondolkodni. Kornai professzor inspirált különböző ötleteket, és ahogyan maga is elmondta a záróbeszédében, a mai napból legalább harminc vagy talán negyven disszertációtémát tud adni a hallgatóinak. Ami érvényes Kornai professzorra, az érvényes rám is: rengeteg ötletet viszek haza. Nem mondom, hogy mindenkivel egyetértek természetesen, de ez csak jó. Ez a mi munkánk mozgatórugója: ha mindenki mindenkivel egyetértene, az egész nem lenne érdekes.

Baksa Máté

 

Dióhéjban az egykori Közgáz Jazz Klubról

Magyarországon az Amerikából indult jazz az 1970-es évek végére soha nem látott ismertségre és népszerűségre tett szert. Erre egyrészt a Kádár-rendszer derekának szabadabb légkörében – mégoly ellenőrzött és szabályozott formában – országszerte általánosan jellemző kulturális sokszínűség feltételeinek megjelenése teremtett alapot, amelyet zenei téren a táncház-mozgalom kibontakozása, a popzene sokrétűvé válása, nem utolsósorban pedig a mindennél szabadabb műfaj, a jazz engedélyezése fémjelezett. A műfaj hazai népszerűvé válásának másik eredője magában a zenében keresendő. Az 1960-as évek végétől ugyanis az addigi viszonylag kötött, de mintegy hét évtizede mindenképpen szerves fejlődésben lévő nemzetközi jazz határokon szétterebélyesedő, műfajilag polarizált állapotba jutott. A jazz ekkortól – egyidőben megtermékenyülve a fiatalokat elbódító rhythm and blues populáris zenéjétől, valamint a polgárjogi szabadságküzdelmek felszabadító eszméitől, továbbá a zenében színre lépő új, elektronikus lehetőségektől – visszavonhatatlanul sokszólamúvá vált, önálló világokat létrehozva ezáltal. Ezek között a két legjelentősebbé a rockzenét az improvizatív zenével ötvöző jazzrock, illetve a zenei kötöttségek részbeni vagy csaknem teljes elvetését hirdető free/avantgárd jazz vált.

A Közgáz Jazz Klub 1976-os létesítésére a popularitás és a műfaji sokszínűség említett egyidejű megléte teremtett alapot. Ekkorra már számos jazzklub, amatőr és profi együttesek, lemezek sora szegélyezte a magyar jazz működését. Az egyetemeken pedig a ’60-as évek eleje óta rendre alakultak zenei klubok, együttesek, így nem volt meglepő a jazzklub létesítése sem. A Kinizsi utcai klub létrehozója és vezetője (1994-ig) Czabán György volt. Czabán az iskolateremtő Szabados Györgynek volt a követője, aki Szigeti Péterrel a zuglói Kassák Klubban 1979-ben elindította a jazz-programot. Czabán mint vezető Dresch Mihállyal együtt elsősorban a free-avantgárd vonalnak adott teret. Ez a vonal a rendszer szemében nemcsak zabolátlansága, behatárolhatatlansága miatt volt problematikus, hanem azért is, mert a nemzetközi trendektől eltérve ekkorra már saját útját járta: fellépői (Dresch Mihály, Grencsó István, Geröly Tamás, Binder Károly stb.) egy sajátos, magyar népzenei motívumkincset beemelő improvizatív zenei nyelven beszéltek. Így a Közgáz Jazz Klub (az ekkoriban népszerű másik Közgáz egyetemi klubhoz, a politizáló Polvaxhoz hasonlóan) az aczéli „tűrt” kategória széles mezsgyéjére sorolódott, nem kerülve el a BM nyomozóinak figyelmét és a vegzálásokat sem. Az avantgárd jazzvonal mellett a klubban később felléptek egyéb, az ellenkultúrát képviselő amatőr popegyüttesek, punkzenekarok is. Mindezzel a klub az ország egyik legjelentősebb zenei műhelyévé vált.

A klub koncertjeire főleg egyetemisták jártak, s amint az szokásos volt az egyetemi klubokban, nemcsak közgázosok jöttek, de más intézmények diákjait is vonzotta a hely. Annak ellenére, hogy az évek során jól behatárolható törzsközönségre tettek szert, mégsem az ismert és elismert pesti klubok közé tartozott a ’80-as évek végéig. Czabán által megfogalmazott céljához mindvégig, a klub 1990-es évek második felében történő bezárásáig hű maradt: „kreatív, autentikus zenét prezentálni következetesen, lehetőleg olcsó jegyárakkal, rendszeres fellépési lehetőséget biztosítani a kísérletező, saját útjukat járó, magyar zenészeknek (lehetőleg tisztességesen megfizetve).” A Közgáz Jazz Klub állami finanszírozása a rendszerváltozás után ellehetetlenült. Ugyan még évekig működött, de az új évtizedben már nem tudta betölteni azt a szerepet, amit részleges ellenzékiségben korábban sikerült.

Köszönet az információkért Kerekes György és Maloschik Róbert jazz szakíróknak.

Szécsényi András

Oldalak