CorvinusKioszk - Egyetemtörténet

A Széchenyi István Bajtársi Egyesület (1920–1943)

Széchenyi István Bajtársi Egyesület

Manapság azt gondolhatnánk, hogy az egyetemi diákszerveződések, egyesületek a demokratikus világ termékei. Ha azonban visszamegyünk az időben, az ettől különböző politikai periódusokban is jócskán találkozunk az egyetemi hallgatói élet virágzásával.

A Horthy-korban – amely politikai időszakot a mainstream tudományos álláspont autoriter jegyeket mutató, a diktatúra és a demokrácia között helyet foglaló rezsimként ír le – ugyancsak érvényesült az egyetemek autonómiája, a felsőoktatási intézményekben pedig aktív hallgatói élet zajlott.

Az egyetemi diákszervezetek elsősorban „kebelbeliek” voltak, azaz egy-egy intézmény saját alapítású diákegyesületei, melyek jobbára a dualizmus korában alakultak.

A Horthy-érában azonban az első világháború végének sokkja, valamint a kor ideológiai-politikai befolyásának, vagyis a rendszer geneziséből fakadó ún. keresztény-nemzeti gondolatnak a hatására újfajta egyesület-típus létesült: a bajtársi egyesületek. Ezek a szerveződések azonban nem csupán megtestesítették a korszak hivatalos, jobboldali ideológiáját, hanem saját eszmei profillal is rendelkeztek (létezett katolikus, legitimista, illet a műegyetemistáknak egy saját bajtársi egyesülete, Hungária Magyar Technikusok Egyesülete néven).

Mind közül jelentőségében és taglétszámában egyaránt kiemelkedett a Turul Szövetség. A Turul ugyanis felül állt a felekezeti különbségeken, és tagjai sorába ugyanúgy várta a kormánypárti valamint a szabad királyválasztó eszmeiségű hallgatókat. A Turul miden egyetemen saját tagszervezettel rendelkezett, amelyek azonban önálló alapszabályok szerint működtek.

A Budapesti Tudományegyetem (majd Pázmány Péter Tudományegyetem) Közgazdaságtudományi Karán, illetve az 1934-ben létesült József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a Turul helyi tagegyesülete 1920-ben Széchenyi István nevét vette fel, utalva a gróf gazdaságszervező munkásságára, amelynek az aktív hallgatók mintegy kétharmada tagja volt, elsősorban azért, mert a diákszociális kedvezményekből tagságuk révén jobban részesültek, illetve élvezték a hallgatói élet minden előnyét. Fénykorában, az 1930-as évek derekán több, mint 1500 közgazdászhallgatói taggal büszkélkedhetett az egyesület, hiszen az oklevelet szerzettek is tagok maradhattak. (Népszerűségét mutatja, hogy soraikból már az 1920-as budaörsi csatában 450-en részt vettek, néhányan életüket is veszítették).

A Turul országot átszövő hálózata természetesen politikai-közéleti tevékenységet is folytatott (elég csupán a numerus claususra, majd a zsidó hallgatók egyetemi kirekesztését szolgáló politikai szerepvállalásra gondolni), ám ezúttal érdemes elmondani, hogy milyen belső egyetemi élet jellemezte. A Közgazdaságtudományi Karon a Széchenyi István Bajtársi Egyesület tagsága élén törzsfő (magister) állt, mellette az hivatalcsoportok élén nádor, főkincstáros, kincstárőr, udvarnagy, főíródeák, állományvezető, regős. A már a korban is anakronisztikus megnevezéseket szaporították a belépett hallgatók hierarchikus fokozatai: a frissen taggá avatottak megnevezése az első 3 évben daru volt; ekkor az adott bajtársi törzs vezetése előtt daruvizsgát kellett tenni. Sikeres matura esetén letehették a bajtársi esküt. A felavatott bajtársak leventék lettek; a diplomát szerzettek dominusi (öregúri) fokozatba kerültek; rajtuk kívül védőurak (patrónusok), azaz egyetemi tanárok segítették tanácsaikkal a bajtársi egyesület munkáját. A fennmaradt töredékes iratokból úgy látszik, hogy a hallgatók komolyan vették feladataikat, amelynek elsődleges célja a diákélet megszervezése, a leendő közgazdászok keresztény-nemzeti szellemű tömörítése volt. A szegénysorsú tagok számára tagdíjaikból a tandíjkedvezményeket biztosítottak.

A Széchenyi Bajtársi Egyesület vezetése rendszeresen tartott sportversenyeket, főként a budai-hegyekben tartott lövészversenyeket, kirándulásokat, de igen nagy érdeklődést váltottak ki a biliárd- és sakkpartik is. Esetenként ankétokat, tudományos-művészeti előadássorozatokat tartottak, neves előadók bevonásával. A legnépszerűbbek azonban a havi rendszerességgel tartott mulatságok voltak: egy-egy vendéglő kerthelyiségében tartott táncestek vagy egyszerű egyesületi „táborok”, azaz közgyűlések, amelynek második fele mindig „víg pohár”, vagyis mai szóval élve kocsmázás volt. Míg előbbieken közgazdászprofesszorok is megjelentek, utóbbiak csak a hallgatók számára volt nyitott.

Az egyenruhaként tányérsapkát (1932-től bocskai föveget), illetve a többektől megkülönböztető háromszínű szalagot és Széchenyi-jelvényt viselő budapesti közgazdász hallgatók bajtársi egyesülete az egyik legnépszerűbb Turul-tagegyesület volt, amelyben a politikai irányultság széles skálája kirajzolódott: itt szocializálódott az 1930-as évek végén a későbbi nyilasvezér Kemény Zoltán éppúgy, mint a Györffy Kollégium-alapító, későbbi parasztpárti Sipos Gyula.

A Széchenyi Bajtársi Egyesület a Horthy-kor közgazdaságtudományi hallgatók életének vitatható szellemiségű, ám fontos, jelentőségéhez képest elfeledett terepe volt.

Szécsényi András

1. kép: díszvacsora, 1930-as évek
2. kép: Turul igazolvány

Matricula


A felsőoktatási intézmények egyik legfontosabb iratcsoportját alkotják a hallgatók személyes, valamint tanulmányi adatait tartalmazó anyakönyvek, másképp törzskönyvek, latin elnevezéssel matrikulák. Adattartalmuk szinte teljes egészében megegyezik a leckekönyvvel, ezért indexmásolatnak is nevezik. Ugyanis a leckekönyv tanulmányi adatait „másolják be” az anyakönyvbe. A hallgatói anyakönyv az egyetemekkel egyidős, adattartalma és formája az idők során, jelentős változáson ment keresztül. Eleinte tanévek szerint a beiratkozott hallgatók nevét, társadalmi állását (pl. nemes, polgár, klerikus) és esetleg a születési helyét (pl. ország, tartomány) tartalmazták, nem kötött forma szerint. Nem véletlen, hogy az első folyamatosan működő hazai universitas, a Nagyszombati Egyetem (ma ELTE, PPTE) legrégebbi iratai is éppen az anyakönyvek, amelyek több-kevesebb hiánnyal szinte az egyetem alapítási évétől (1635) megvannak. Az előrenyomtatott rovatokkal készített törzskönyvek a polgári állam és a modern bürokrácia kiépülésével egy időben, a 19. században jelentek meg. A század végén a tanulmányi adatokra vonatkozó részek (tantárgy, tanár, óraszám, elmélet vagy gyakorlat, érdemjegy) szinte napjainkig rögzültek. Ennél nagyobb változást mutat a személyes adatok köre. Ezek közül néhány jelentős változás: a 19. századtól a 20. derekáig általános volt a nemzetiség az anyanyelv, a vallás, a társadalmi állás, valamint az anyagi helyzet anyakönyvi rögzítése. Ezek közül 1945 után az első 3 kiesett, míg korábban az apa. illetve gondviselő adatai kerültek a törzskönyve, ezután az „anyja neve” Összességében, tehát napjainkhoz közeledve szűkült a törzskönyvi személyes adatok köre. A törzskönyv alapnyilvántartás jellegéből fakadt, hogy időtálló módon, kitűnő papírból, színvonalas nyomdatechnikával készítették, a gerincük strapabíró módon varrószalaggal összefogva készült. A borító erős vászon vagy bőr borítást kapott. A kitöltését ugyancsak időtálló antracit tintával végezték. Ezeknek az anyakönyveknek a mérete, a súlya ma is tiszteletet parancsol. A politikai, társadalmi, gazdasági változások az anyakönyvek anyagában, a készítés minőségében is tükröződtek, mégpedig a hanyatlás képét mutatva: A felhasznált papír silányabb minőségű, a kötést ragasztással oldották meg és a jóizlés elleni merényletként műbőr borítással látták el. A bejegyzések minősége (íráskép, helyesírás) erősen erodálódott. Nem túlzás, ha a hallgatói anyakönyvek ilyen változását párhuzamba állítjuk a diplomák devalválódásával. A hallgatói anyakönyvezésben minőségi változást hozott az elektronikus anyakönyv, majd a leckekönyv megjelenése az ezredforduló után.

A régi törzskönyvek a hazai elitképzés, a társadalmi mobilitás kutatásának első rangú történeti forrásai. Ezt a munkát segíti az analóg kötetek digitalizálása, adatbázisba rendezése. Ennek a munkának az elvégzése egyetemünkön is fontos lenne, mert hosszú éveken keresztül nem jelentek meg olyan évkönyvek, amelyek akár a beiratkozott, akár az oklevelet szerzett hallgatókat tartalmazná. Az Egyetem közelgő száz éves évfordulójáról (2020) méltó megemlékezés lenne, ha sikerülne összegyűjteni a beiratkozott hallgatók teljes listáját.

Zsidi Vilmos
Fotó: Fekete Balázs

Autóbusszal az Aulába?

„Autóbuszt kapott egyetemünk” – ezzel a hírrel jelent meg a Közgazdász 1964. évi április 13-i száma. A rövid hírhez fotó is készült, amelyen az új jövevény a nyugati (Duna parti) kapu előtti porta előtt látható. A kép és a szöveg alapján nem lehet megállapítani, hogy az aula felé tart-e valamilyen ünnepélyes átadásra, vagy egyszerűen csak ott parkol a bejáratnál. Bár nagyon rossz minőségű a félszázados újság, úgy tűnik, hogy nem ül benn sofőr, ami az utóbbi feltételezést erősíti. Ami nem annyira bizarr, mint elsőre tűnik, hiszen tudjuk, hogy a mai déli bejárat ebben az időben nem volt használatban, mert belső előterében garázs alakítottak ki az egyetemi gépkocsi számára.

Ma már meglepőnek tűnhet, hogy az intézmény nem vette vagy bérelte az autóbuszt, hanem kapta. Nem szponzortól persze, hanem az államtól, ahogy a szocialista korszakban ez természetes volt.

Az Ikarus 630-as típusú egyetemi busz korszerű volt a maga idejében. Tervezője Finta László volt, 1958-1972 között gyártották az elővárosi és városközi közlekedés számára, a korszakban ezek voltak a távolsági buszok. Ezekből vásároltak a szocialista országok is, különösen az NDK. A maximum 85 km/órás sebességgel száguldó járművet 144 lóerős Csepel motor röpítette. Az utastérben 40 ülőhely és 24 állóhely volt kialakítva. A csomagokat nem busz gyomrában helyzeték el, hanem a tetőn, amelyre a hátsó részen létra vezetett fel. E busztípus ikonikus jelképe a csepp vagy könny alakú helyzetjelző lámpa.

Szóbeli híradásokból tudjuk, hogy a későbbiekben a busz valóban „hasznos szolgálatot tett” az egyetemi polgároknak: így emlékezik erre Mészáros Tamás rector emeritus, aki ebben az időben az egyetemi táncegyüttes oszlopos tagja volt. Az együttes számos turnén – köztük sok külföldi fellépésen - vett részt, nemcsak szocialista országokban. Például 1968-ban, az ausztriai Kufsteinben rendeztek magyar napokat. Meglepőnek tűnik a rendezvény címe, ha a korábbi évszázadokban a kufsteini várbörtönben raboskodó honfitársainkra (Kazinczy Ferenc, Batsányi János, Rózsa Sándor, Teleki Blanka stb.) gondolunk. A magyar napok egyébként sikert arattak a közönség körében, a szállásra azonban körülményesen jutott el az együttes, mert a buszvezető a fellépés alatt jelentős mértékben megnövelte a véralkohol szintjét...

Zsidi Vilmos

Egyetemtörténet epizódokban: a talár

Az egyetemi díszöltözetek közül, talán a talár a leginkább ismert széles körben, amelyet az egyetemi vezetők, mindenek előtt a rektor és a dékánok, illetve az avatandó doktorok hordanak tanévnyitó, tanévzáró vagy doktoravatás alkalmával. Lehet mondani: a talár az egyetemekkel egyidős, eredete a középkorba nyúlik vissza, amikor még a ruha tette az embert. Vagyis pusztán a viseletből meg lehetett állapítani, hogy ki melyik társadalmi csoporthoz vagy foglalkozási körhöz tartozik. Magyarországon az újkorban a Nagyszombati Egyetem (1635) kezdtek talárokat használni, amelyek mintája – az universitas kötődésének megfelelően – a jezsuita rendi ruha volt. Ezért aztán a jezsuita rend feloszlatását (1773) követően, a Helytartótanács kifejezetten tiltotta (1785) ezeknek az egyházias jellegű öltözeteknek a viselését. (A Hittudományi kar azonban, érthetően ragaszkodott volna a régi talárokhoz.) Új díszruhák készítésére nem volt igény, ezért aztán, a 19. második felétől a díszmagyar vált elfogadott ünnepi öltözetté a hazai egyetemeken. Éppen ezért, kissé meglepő, hogy az 1920-ban alakult Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon – nem a már megszokott díszmagyart vették át – hanem új talárt készíttettek a dékánnak, valamint a szakosztályok vezetőinek. A dékáni talár a köpeny formát, ötvözte magyaros (zsinóros) motívumokkal, a kötény rész a bencések rendi ruhájára emlékeztet, mindez úgynevezett Bocskai-sapkával kiegészítve. Sajnos a készítés körülményeiről, a pontos szabászati mintáról nincs tudomásunk, csupán néhány darab korabeli fotó alapján alkothatunk képet a közgazdasági kar talárjairól. Ez az öltözet, akárcsak a dékáni lánc, az 1934. évi egyetemi integrációnak „esett áldozatul”. A József Műegyetemen, ahogy fent olvasható, nem használtak talárt ebben az időben, ezért minden újonnan becsatlakozott intézmény, így a Közgazdaságtudományi Kar is kénytelen volt megválni a díszöltözetektől. Az 1930-as évek közepén úgy rendelkezett a kar, hogy a talárok közül egyet a „titkár őrizzen meg” az útókor számára a többi anyagot pedig jutányos áron a kari tisztviselők rendelkezésére bocsátották. Sajnos a pro futuro eltett darabnak nyoma veszett. A második világháború végéig tehát a Közgazdaságtudományi Karon is a díszmagyar lett az ünnepi öltözet, 1945 után az öltöny, egészen a rendszerváltoztatás koráig. Az 1990-es évek elején, Andorka Rudolf rektorsága idején készíttetett az egyetem új talárokat, amelyek a BCE megalakulásig voltak használatban. A ma is látható talárok a Corvinus-szal egyidősek, 16 évesek… A talárt viselők köre kibővült: a rektor, a dékánok és az avatandó doktorok mellett, a rektorhelyettesek, a kancellár, sőt a diplomázó hallgatók is egyetemi díszruhát öltenek.

Zsidi Vilmos, levéltárvezető

Egyetemtörténet Epizódokban: Dékáni lánc 1920-1934

Hová lett a Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar (1920-1934) dékáni lánca, amelyet Széchenyi István portréja, valamint a négy kari szakosztály emblémája díszített? Az első dékáni lánc készítéséről kevesebbet tudunk, annál inkább a „pusztulásáról”, pontosabban átalakulásról. Amikor 1934-ben megalakult a József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, amelynek a Közgazdasági és Kereskedelmi, valamint a Mezőgazdasági és Állatorvosi Karába integrálódtak a korábbi közgazdasági kari szakosztályok, a régi dékáni láncra már többé nem volt szükség, mert a műegyetemi karokn egységes dékáni láncot használtak, amelyet az alapító és névadó, József nádor arcképe díszített. A csatlakozást követően az új kar is ilyen „egyen” dékáni láncot kapott a Magyarországon élő Habsburg József főherceg ajándékaképp. Ezt az új láncot az 1934-es egyetemi megnyitón át is adták. A régi dékáni láncot Czettler Jenő rektor, volt közgazdasági kari professzor javaslatára, az új rektori bot (pedum) elkészítéséhez használták fel. „Czettler …rector magnificus sajnálattal látta a doktori avatásokon, hogy a műegyetem egy lényeges kellékének, a rectori hatalmi jelvénynek, a rectori botnak hiányában szűkölködik. Kéri a kart, hogy ily rectori bot elkészítésére régi kar dékáni botját és láncát, bocsássa rendelkezésre…” (JNGE KK kari tanács jkv. 1935. okt. 24. 493. p.)

A régi láncból mindössze három szakosztályi jelvényt hagytak meg: ezek felkerültek az a pedumra. (Kereskedelmi szakosztály, 1. sz. kép, Közigazgatási szakosztály, 2. sz. kép, Mezőgazdasági szakosztály, 3. sz. kép, a negyedik a Konzuli és külképviseleti szakosztály, már korábban megszűnt). A pedumot Csajka István a Magyar Királyi Iparművészeti Iskola (ma: MOME) ötvös szakosztályának vezető tanára készítette el. A pedum felirata: „Hoc insigne Rector Magnificus Eugenius de Czettler per Stephanum Csajka faciendum curavit A. D. 1936.” Ezt a jelvényt Czettler Jenő nagyságos rektor, Csajka Istvánnal készíttette az Úr 1936. évében.

1. kép - Kereskedelmi szakosztály 2. kép - Közigazgatási szakosztály 3. kép - Mezőgazdasági szakosztály

Az új egyetemi jelvények 1949. májusáig maradtak használatban, amikor is a vallás – és közoktatásügyi miniszter (Ortutay Gyula) rendeletileg tiltotta be a használatukat. („… a vallás- és közoktatásügyi miniszter … elrendelte az egyetemi jelvények használatának 1949. évi május hó 10.-ével történő megszüntetését. Az egyetemi tisztségeket jelző díszjelvények /láncok, botok stb./ felesleges külsőség, számos demokratikus államban az egyetemek tanácsa minden külsőséges jelvény használata nélkül gyakorolja funkcióját. Ettől függetlenül, úgy szólván valamennyi ma is használatban lévő ilyen jelvény elavult, és a monarchikus, illetve a Horthy-korszak jelvényeit tartalmazza. Az említett jelvények pontos leírása május hó 31.-ig a Magyar Nemzeti Múzeum történeti osztályához juttatandók el.”,  BME ET jkv. 1949. máj. 17. )

4. kép
4. kép - A Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar dékáni lánca, ami az 1933/34. tanévig volt használatban (Krolopp Hugó dékán, 1924/25.)

Nem tudjuk, hogy az átalakított első dékáni láncról készült-e fénykép, vagy bármilyen dokumentáció? Ha készült is, sajnos megsemmisült vagy lappang, ezért az itt bemutatott három kép kivételével nincs információnk a dékáni lánc pontos kinézetéről. ( Vö. 4. sz. kép). Az egykori dékáni lánc medáljai a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ma újra használatban lévő pedumát díszítik.
 

Zsidi Vilmos levéltárvezető, BCE Levéltára

Oldalak